Marin overvåking Hordaland 2016-2018

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: SAM-Marin - marinbiologi) periode: 01.01.16 - 01.04.19

Om prosjektet

 

Formålet med miljøovervåkingsprogrammet "Marin overvåking Hordaland" er å dokumentere miljøtilstanden i fjordsystemene i Hordaland og fange opp trendutviklinger ved en evt. endring av tilstanden. Prøveprogrammet består av månedlige vannprøvetakingstokt hvor det analyseres for næringssalter og gjøres målinger av salinitet, temperatur, oksygen og fluorescens (mengde planteplankton) i 14 ulike fjorder i Hordaland. Hvert år utføres det også undersøkelser av makroalger i fjæresonen på 22 lokaliteter spredt rundt i fylket. Første året (2016) av denne prosjektperioden ble det utført bunnundersøkelser av sediment (kjemi og kornfordeling) og makrofauna (infauna) i 7 ulike fjorder.

Foto: Einar Bye-Ingebrigtsen

Uni Research Miljø sin rolle: Toktarbeid, prøvetaking og rapportering utføres av Uni Research Miljø, SAM-Marin. Prosjektleder Einar Bye-Ingebrigtsen (Uni Research Miljø, SAM-Marin).

 

 

cp: 2018-02-24 16:16:26