Marin prøveinnsamling for studier av miljøpåvirkning av HAVSUL 1

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: SAM-Marin - marinbiologi) periode: 01.01.10 - 28.08.12

Prosjektresultater

Rapport: SAM e-rapport nr. 38-2012

Om prosjektet

Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Vestavind Offshore AS som del av et miljøovervåkingsprogram (godkjent av Norges vassdrags- og energidirektorat) i forbindelse med Vestavind Offshore AS sin konsesjon for offshore vindparken Havsul 1 på Mørekysten.

 

I dette prosjektet er det gjennomført bunndyrsundersøkelser og analyser som skal gi grunnlag for miljøtilstanden ved de undersøkte områdene. Bunndyrsundersøkelser har aldri tidligere blitt utført i disse områdene, og av denne grunn er kunnskap om tilhørende biologi lite kjent.

Undersøkelsen omfattet 25 stasjoner, hvor 14 plassert i konsesjonsområdet for den planlagte vindparken og 11 stasjoner plassert i et representativt referanseområde. Innsamling og analyser av bunnprøver fra disse stasjonene har blitt gjennomført i to vitenskaplige ekspedisjoner, den første i september 2010 og den andre i august 2011. Årstiden for innsamling er bestemt utfra værforholdene som utelukker feltarbeid i området om høst, vinter og vår.

Et hovedmål med denne grunnundersøkelsen har vært å sikre et relativt stort innsamlet materiale.

Materialet har blitt analysert med tanke på å få en god oversikt over den vide variasjonen innad i områdene, samt den naturlige variasjonen over tid. Økosystemer tilknyttet sjøbunn, det vil si tareskog, dypere hardbunn og sediment typer utgjør grunnlaget for både fiskeforekomster og sjøfugl i området. Fisk lever i tareskogen og søker næring langs både bløt og hardbunn. Sjøfugl som ærfugl, alkefugler og suler er avhengig av skjell, fisk og andre dyr i havet og bestanden kan derfor påvirkes av forandringer i havets økosystemer.

Miljøundersøkelsen i forbindelse med den planlagte havbaserte vindparken HAVSUL 1, er den første systematiske marinbiologiske undersøkelsen av havbunn ved kysten utenfor Møre- og Romsdal. Havområdet utenskjærs ved Mørekysten er ekstremt utsatt for vind og bølger. Slike værforhold med mye brytende sjø er en viktig årsak til at det ikke har blitt gjennomført lignende undersøkelser i dette området, og dermed mangelen på kunnskap om bunnfauna. Resultater fra dette prosjektet beskriver derfor tilstander, som ikke bare er viktig for å forstå de miljømessige konsekvensene av vindparker, men som også er ganske unik og av stor sosial og vitenskapelig verdi.

 

Uni Research Miljø sin rolle: Feltarbeid, prøvetaking og analyser utført av Uni Research Miljø, SAM-Marin. Rapport med beskrivelser av resultater uført av Trond E. Isaksen og Thomas Dahlgren (Uni Research Miljø, SAM-Marin). Prosjektleder Thomas Dahlgren.

Periode: 2010-2012