Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2016

Prosjekt Avdeling: Uni Research Miljø (gruppe: SAM-Marin - marinbiologi) periode: 01.01.11 - 01.06.17

Om prosjektet

Bergen kommune har siden 1973 hatt et miljøovervåkningsprogram - «Byfjordundersøkelsen» - for å overvåke kommunens sjøområder, dokumentere miljøtilstand og påvise grad av påvirkning fra kommunale avløp. Overvåkningsprogrammet skal være et hjelpemiddel for vurdering av planlagte utslippssteder for avløpsvann og av effekter til tiltak fra kommunens side. De største undersøkelsene har vært utført i periodene 1979-1984, 1990-1994 og 2000-2004. Samtlige har vært utført av SAM-Marin. Det er en videreføring av dette overvåkningsprogrammet som utføres i prosjektperioden 2011-2016. I motsetning fra tidligere er overvåkningsprogrammet denne gang et samarbeid mellom Bergen kommune og nabokommunene Askøy, Fjell, Lindås, Meland, Os og Sund, og omfatter dermed et større geografisk område enn tidligere som strekker seg fra Bjørnafjorden i sør til Fensfjorden i nord.

Prøveprogrammet inkluderer undersøkelser av:

  • Bløtbunnsfauna
  • Makroalger i fjæresonen
  • Sediment (organisk innhold og kornfordeling)
  • Næringssalter og hydrografiske målinger i vannsøylen
  • Oksygeninnhold i bunnvann
  • Bakterier i overflatevann
  • Miljøgifter
  • Klorofyll-a
cp: 2019-12-04 11:17:04