Å tilpasse tjenestene til menn og kvinner - metodeutvikling for økt brukertilfredshet på kommunale tjenester

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 22.01.02 - 31.03.03

Om prosjektet

Prosjektet er følgeforskning til et forsøks- og utviklingsprosjekt for integrering av kjønnperspektiv i tjenesteproduksjonen. Dette gjennomføres av Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune i samarbeid med Göteborg kommune og Västa Götaland region. I den norske delen av utviklingsprosjektet skal 3R-metoden prøves ut, og eventuelt videreutvikles i sju lokale delprosjekter. Metoden skal synliggjøre faktiske mønstre og endringsmuligheter mht å tilpasse beslutningsgrunnlag, rutiner og tjenester for begge kjønn. Arbeidet omfatter utvikling av prosesslederopplæring. Følgeforskningen skal ha nær kontakt med hovedprosjektet, dels for å gi faglig og metodisk veiledning til deltakerne, dels for å dokumentere, evaluere og formidle både prosess og resultater. En sentral målsetting er å beskrive og drøfte erfaringer og resultater på en slik måte at andre kommuner og fylkeskommuner kan ha direkte nytte av dem i eget arbeid for å sikre kvalitet og brukertilfredshet på tjenestene. Prosjektet skal oppsummeres i et enkelt notat, og i en veileder.