Bistand i forbindelse med drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 28.08.08 - 07.11.08

Prosjektresultater

To notat er levert UiB med resultatene fra undersøkelsene. Mål: undersøke og drøfte institusjonens erfaringer med ulike styrings- og ledelsesformer, med spesiell vekt på instituttnivået.

Om prosjektet

Rokkansenteret har gjennomført et prosjekt for å bistå UiB med en gjennomdrøfting av erfaringer med ulike styrings- og ledelsesformer, med spesiell konsentrasjon om instituttnivået ved institusjonen. Undersøkelsen vil være en del av grunnlagsmaterialet for universitetsstyrets beslutninger om ledelsesmodeller på ulike nivåer ved UiB. I tillegg til en spørreundersøkelse som har gått ut til ansatte på UiB har Rokkansenteret utført en kvalitativ undersøkelse der fokusgruppeintervju er blitt brukt som metode.