Evaluering av fritt behandlingsvalg

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppes: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning, Helse og velferd ) periode: 30.09.17 - 30.09.20

Om prosjektet

Fritt behandlingsvalg (FBV) skal realisere mål om reduserte ventetider, økt valgfrihet for pasientene og mer effektive sykehus. Dette prosjektet er innrettet mot å evaluere effekter av reformen slik disse beskrives i mål- og rammedokumentet fra Norges Forskningsråd.

Dette prosjektet bygger på metoder som kan å identifisere effekter av en reform som innføres samtidig i hele landet, og som derfor gjør det vanskelig å si hvordan utviklingen alternativt hadde forløpt hvis reformen ikke hadde blitt innført. Ulike differanse-i-differanse-tilnærminger bruker grupper som i liten eller ingen grad omfattes av reformens virkemidler til å anslå hvordan det alternativt hadde gått med grupper som er omfattet. Dermed kan en anslå hvor mye av eventuelle endringer for disse som skyldes reformen.'

Prosjektet vil også gjennomføre kvalitative, utforskende og beskrivende studier som bla bruker fokusintervjuer for å belyse innføringen av FBV.

Finansieringskilde: Norges Forskningsråd

Kontraktspart: Universitetet i Oslo

cp: 2019-12-04 11:16:14