Forskningsprosjekt om implementeringen av økt pedagogtetthet i barnehagen. En undersøkelse av Kanvas-barnehager og kommunale barnehager i Bergen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 15.05.17 - 19.06.19

Om prosjektet

Prosjektet er en sammenlignende studie av Kanvas-barnehager og kommunale barnehager i Bergen. Målsettingen med prosjektet er todelt.

For det første skal prosjektet undersøke hva som kjennetegner kvalitet i barnehager med 50 % andel barnehagelærere.

For det andre skal prosjektet utforske betingelser og arbeidsmåter som gir god kvalitet knyttet til implementering av 50 % andel barnehagelærere.

Prosjektleder er Anne Homme ved Uni Research Rokkansenteret. I tillegg deltar Helene Marie Kjærgård Eide, Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, UiB, i prosjektet.

Alle barnehager kjennetegnes av formelle og uformelle strukturer. Ved å øke andelen barnehagelærere utfordres både de formelle og uformelle strukturene i barnehagen. Barnehager i Norge er også kjennetegnet av forskjellighet, de varierer med hensyn til fysisk utforming, organisering og omgivelsene (om de er i en konkurransesituasjon, hvilket inntaksgrunnlag de har, eiers styring og lokal barnehagemyndighet).

Barnehageansattes erfaringer med økt pedagogtetthet vil dermed avhenge både av struktur og kultur. For bedre å forstå hvordan økt andel barnehagelærere influerer praksis og heve kvaliteten i barnehagen, er det behov for mer kunnskap om hvordan arbeidsdeling, ledelse og organisering endres og tilpasses i den enkelte barnehagen.

Det vil bli gjennomført dybdestudier med barnehageledelse og barnehagelærer i åtte barnehager, fire Kanvas-barnehager med 50 % pedagoger og fire kommunale barnehager med 50 % pedagoger (barnehager i pilotprosjekt), alle i Bergen kommune.

Oppdragsgiver: KANVAS

cp: 2019-10-17 11:17:02