Lokaldemokratiundersøkelsen 2015

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.04.15 - 31.05.17

Om prosjektet

Lokaldemokratiundersøkelsen 2015 er den sjette i rekken av slike undersøkelser. 

Tema for undersøkelsen er velgeratferd, lokale partisystemer, valgdeltagelse, kommunen som politisk arena, utfallsdemokrati, partiene som bindeledd i lokalpolitikken, kommunereform, eldres deltagelse og representasjon i lokalpolitikken, samt valgkamp og medier.

Kontraktspart: Institutt for samfunnsforskning.

Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

cp: 2018-01-17 18:15:59