Lost in Transition: Governance, Management and Organization of Policy Programs to Improve Completion of Upper Secondary Education - NFR 237927/CS

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppes: Samfunn, miljø og kultur, Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.09.14 - 30.06.19

Om prosjektet

Intensjonen med prosjektet er å fange opp kompleksiteten i norsk og europeisk politikk for å forhindre frafall i videregående skole, såkalt “dropout policy”. Dette gjøres ved hjelp av fire  arbeidspakker (AP). 

AP 1 «Handling: hvilken, hvordan og av hvem» gir en systematisk oversikt over hvordan skolemyndigheter og den enkelte videregående skole setter i gang tiltak for å øke gjennomføringsraten. Dette gjør vi ved å identifisere politiske variabler knyttet til de ulike tiltakene (målenheter, ressurser og involverte aktører).

AP 2) «Styring og organisering av endring. Endrede ansvarsforhold ved skolefrafall?» undersøker forholdet mellom ulike styringsnivå (variabler knyttet til den (inter-)organisatoriske implementeringsprosessen) i iverksettelsen av nasjonale, regionale og lokale tiltak for hindre frafall. Her ser vi på hvordan ulike ansvarsformer og -prosesser knyttet til frafallsproblematikken blir implementer i noen utvalgte lokale kontekster.

AP 3) «Erfaringer med tiltak initiert på skolenivå» analyserer prosesser rundt å   implementer ulike (inter-)organisatoriske variabler. Vi intervjuer rektorer, lærere, elever og andre relevante aktører for å finne ut hvilke frafallsprogrammer som sees som suksessfulle og ikke, og for å få forklart hvorfor det er slik. 

AP 4) «Sammenligning av frafallspolitikk i Europa» er organisert som et nettverkssamarbeid mellom prosjektgruppen og forskere fra Norge, Danmark, Sverige, Skottland, Irland, Sveits, Italia og Hellas. Formålet er å etablere et nettverk og en arena for å utvikle en felles vitenskapelig publikasjon om frafallsutfordringer i Europa, og hvordan disse utfordringene blir håndtert i ulike nasjonale kontekster.

Finansieringskilde: Norges Forskningsråd

Lenke til prosjektside.

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:17:41