Nærpolitireformen – gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser.

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.11.16 - 09.06.19

Om prosjektet

Hovedmålet med forskningsinnsatsen er å bidra til kunnskap om endringsutfordringer og konsekvenser av disse utfordringene for implementeringen av nærpolitireformen på ulike nivå, samt mulige resultater av reformen innenfor bestemte temaområder. Vi arbeider dermed ut fra følgende overordnede problemstilling: 

Hvordan gjennomføres nærpolitireformen, hvordan mottas reformen i organisasjonen på ulike nivå, og hvilke konsekvenser får dette for gjennomføringen?

Problemstillingen søkes belyst gjennom a) en delstudie av hvordan nærpolitireformens målsettinger operasjonaliseres og gjennomføres på distriktsnivå, og hvordan sentrale aktører her oppfatter reformen og gjennomføringen av den (denne studien gjennomføres av erfarne forskere i prosjektet) og b) masteroppgaver om gjennomføringen av nærpolitireformen innenfor spesifikt utvalgte temaområder.

Nærpolitireformen ble vedtatt i 2015 og skal gjennomføres gradvis frem mot 2020.

Vi vil i dette prosjektet kartlegge endringsutfordringer forbundet med det å reformere en stor og kompleks organisasjon som politiet. Målet vil være å studere hvorledes utrullingen av reformen mottas og oppfattes av sentrale aktører og iverksettere i utvalgte politidistrikter.

Vi skal blant annet undersøke følgende aspekter: 

•    Hvordan er oppfølgingen av reformvedtaket operasjonalisert i politidistriktene vi undersøker? 
•    Hvilke økonomiske og personalressurser er satt av for implementeringsarbeidet i politidistriktet?
•    Hvordan oppleves informasjonsflyten i gjennomføringen av reformen, fra departement/direktorat til politidistrikt, og motsatt, av aktørene i politidistriktet?
•    Opplever ansatte og ledere i politidistriktet at det er (for) mye eller lite styring av reformarbeidet fra departement og/eller direktorat? Har dette fått konsekvenser for implementeringsarbeidet?
•    Hvordan oppleves samarbeidet mellom departementet og direktoratet sett fra politidistriktenes side? Er det hensiktsmessig innrettet eller vanskeliggjør noe samarbeidet?

Oppdragsgiver: Direktoratet for forvaltning i IKT (DiFI).

cp: 2019-12-04 11:16:44