Organizing for Societal Security and Crisis Management: Building Governance Capacity and Legitimacy (GOVCAP) - NFR 238016/H20

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.09.14 - 31.08.18

Prosjektresultater

Media:

Forskningsprosjektet GOVCAP har omhandlet offentlige myndigheters organisering for krisehåndtering og samfunnssikkerhet i fem land (Norge, Sverige, Storbritannia, Nederland og Tyskland), der det blant annet har vært har sett på befolkningens oppfatninger av og holdninger til myndighetenes håndtering av samfunnssikkerhet. 

Gjennom studier av forskjellige typer kriser har forskerne sett på hva som vurderes som god kapasitet, og på hvordan kriser håndteres i ulike kontekster. Nasjonale institusjoner og administrativ kontekst er ulik, og har betydning for hvordan samfunnssikkerheten ivaretas i de ulike landene som er studert. 

Erfaring med ulike typer kriser er også forskjellig. Dette fører til at det utvikles og etableres ulike systemer og løsninger for hvordan samfunnssikkerheten håndteres i de ulike landene. 

Det finnes ikke én beste praksis, men mange ulike løsninger. Et fellestrekk er imidlertid at legitimitet og tillit til sentrale institusjoner og deres håndteringsevne har stor betydning for myndighetenes kapasitet til å styre og håndtere kriser.

Prosjektets forskergruppe har vært sammensatt av ledende og internasjonale forskere med spesialkompetanse innenfor statsvitenskap, administrasjon og
organisasjonsvitenskap, samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

Intervju med Per Lægreid om prosjektet  

Omtale av prosjektet i Stat og Styring.

Se mer på prosjektets egen hjemmeside.

Sluttrapport (engelsk).

Om prosjektet

Hvordan oppnå et godt og velorganisert system for samfunnssikkerhet og krisehåndtering? Hva er forbindelsen mellom myndighetenes kapasitet, prestasjoner og befolkningens oppfatninger?

Som i et velfungerende administrativt system, trengs både organisatorisk kapasitet og legitimitet. GOVCAP-prosjektet undersøker offentlige myndigheters organisering for krisehåndtering og samfunnssikkerhet og studerer befolkningens oppfatninger av og holdninger til samfunnssikkerhet. Her er tillit til sentrale institusjoner og avveiningen mellom sikkerhet og individuelle rettigheter sentralt.

Det er viktige forskjeller mellom ulike typer kriser, som naturkatastrofer og terrorisme.

Hva som vurderes som god kapasitet og håndtering kan variere med ulike kontekster. Nasjonale institusjoner og administrativ kontekst har også betydning for hvordan samfunnssikkerheten ivaretas. GOVCAP-prosjektet presenterer derfor flere case-studier av bestemte typer kriser i seks europeiske land.

GOVCAP-prosjektet består av to moduler.

Modul 1 undersøker hvordan styringskapasitet påvirker krisehåndteringsevne. Den kartlegger offentlige myndigheters organisering for samfunnssikkerhet og krisehåndtering knyttet både til villede handlinger som terrorisme, og naturskapte kriser.

Modul 2 undersøker styringslegitimitet og normer. Den ser nærmere på befolkningens tillit til myndighetenes ordninger for krisehåndtering og samfunnssikkerhet, og analyserer hvordan ulike erfaringer med kriser og vurderinger av risiko kan påvirke tilliten til myndighetenes kapasitet og krisehåndteringsevne i de samme seks landene.

Forskningen gjennomføres innenfor et solid internasjonalt nettverk med betydelig erfaring fra forskning og publisering om offentlig politikk, administrasjon og organisering, samfunnssikkerhet og krisehåndtering. Prosjektet innebærer samarbeid og datatilfang fra seks europeiske land: Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland og Storbritannia.

Prosjektets egen nettside

Finansieringskilde: Norges forskningsråd, Samfunnssikkerhet (SAMRISK II)

 

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

Alle bøker

Kapitler

  • Rubecksen, Kristin; Førde, Johannes Sandvik; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Organizing for societal security and crisis management in Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the United Kingdom.. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 22-51
  • Jensen, Susan B.; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H. Changes in the Norwegian Central Crisis Management After the Terrorist Attacks in 2011. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4.. sider 205-223
Alle bokkapitler
cp: 2019-12-04 11:15:31