Evaluering av fastlegereformen. - Legens doble rolle som "advokat" og "portvakt" i fastlegeordningen

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.01.02 - 31.12.03

Om prosjektet

Prosjektet er en evaluering av fastlegereformen. Myndighetenes målsetning er at faslegeordningen (FLO) skal gi befolkningen større trygghet gjennom bedre tilgjengelighet til allmennlegetjenesten, at den skal bidra til kontinuitet i lege - pasient forhold, og bidra til rasjonell utnyttelse av de samlede legeressurser. Ordningen vil medføre nye relasjoner mellom kommune og lege, i form av endrede kontraktsforhold og belønningssystemer og mellom lege og pasient, i form av en sterkere og mer langsiktig relasjon. Resultatet kan bli store endringer for hvordan allmennlegesystemet virker som produsent av helsetjenester, og for kostnader ved å drive helsesektoren. Vi vil fokusere på holdnings- og adferdsendringer som innebærer at ressursbruken endres. Studien undersøker om fastlegereformen påvirker den tradisjonelle rollekonflikten mellom legen som advokat, sakkyndig eller portvakt. Hvordan opplever legene at fordelingen mellom disse forskjellige hensyn endres og hvilke konsekvenser vil de endrede hensyn eventuelt kunne få for ressursbruksmønsteret i FLO? Sentrale problemstillinger er hvordan reformen påvirker møtet mellom pasient og lege og om reformen fører til endringer i legens kostnadsgenererende adferd. Prosjektet vil hovedsaklig bygge på kvalitative data fra fokusgruppeintervjuer med leger i FLO.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd

Prosjektleder: Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen