Haukeland 1912-2012

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.03.12 - 28.02.17

Om prosjektet

Haukeland 1912-2012 er et grunnforskningsprosjekt om utviklingen av spesialisthelsetjenesten på Vestlandet med utgangspunkt i historien til Haukeland sykehus gjennom 100 år.

Ambisjonen er å gi en vitenskapelig fundert fremstilling av utviklingen av Haukeland sykehus i perioden 1912 til 2012, fra Bergen kommunale sykehus med i hovedsak et lokalt virkefelt, til Haukeland Universitetssykehus i Helse Bergen, med lokale, regionale og nasjonale sykehusfunksjoner.

Dette er i en forstand en historie om hvordan Haukeland gikk fra å være ett blant mange i det lokale helseinstitusjonslandskapet, til å bli den største og mest dominerende enheten i Helseforetaket Helse Vest; fra en institusjon som først og fremst behandlet pasienter i nærområdet til å bli sykehuset med Norges nest største medisinske forskningsmiljø.

Sykehushistorie er et felt i sterk internasjonal ekspansjon, ikke minst knyttet til det at forhold at sykehussektoren i hele den vestlige verden i noen tid har vært utsatt for gjennomgripende reorganisering, med grunnlag i de muligheter og problemer som reises ved en stadig mer avansert medisin, finansieringsproblemer, revurdering av forholdet mellom offentlig og privat sektor og større bruk av styrings- og ledelsesformer med forbilder fra privat næringsvirksomhet og tjenesteproduksjon. Sykehushistorisk kunnskap er viktig i denne omdanningsprosessen, som kollektiv hukommelse og dermed som kunnskapsgrunnlag for reformpolitikk.

De fleste av de problemer som ligger til grunn for, eller aktiviseres av, de dagsaktuelle omstillings- og reorganiseringsprosessene, er av varig karakter, i den forstand at de representerer spenninger og konflikter med dype røtter. Dagens foretaksdannelse er i stor grad en organisasjonsmodell valgt for å løse problemer spesialisthelsetjenesten har slitt med i det minste tilbake til 1930-årene.

Dagens problembilde i sykehussektoren kan derfor med fordel forstås og fortolkes både i lys av spesifikt sykehushistoriske problemer og erfaringer, og i lys av problemer knyttet til selve organisasjonsmodellen og dens historie - begge i et relativt langt tidsperspektiv.

cp: 2018-04-20 04:17:09