Kandidatundersøkelsen 2006

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 01.02.06 - 01.06.06

Om prosjektet

Hensikten med undersøkelsen er å få kunnskap om master- og hovedfagsstudentenes vurdering av studiet og studiesituasjonen. Et spørreskjema skal sendes til et utvalg som består av alle studenter som ble registrert som master- eller hovedfagsstudent høsten 2003 og alle som avla master- eller hovedfagseksamen våren 2005. Undersøkelsen går blant annet inn på studentenes synspunkter på studieopplegget, studiekvalitet, undervisningstilbudet, veiledning, faglig utbytte, studiemiljø og studie fasiliteter, normert studietid og studiefinansiering.