Fleksibilitet på jobben av og for utsatte unge: Digitale nyskapinger som fremmer sosial inkludering, helse og sysselsetting. NFR 269438

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.06.18 - 31.05.18

Om prosjektet

Ungdom som dropper ut av skole, sliter psykisk, og/eller er arbeidsledig er mer utsatt for fattigdom, dårlig helse, tidlig død og kriminalitet. De i Norge som får full uføretrygd fra 25 år koster samfunnet NOK 11 million i trygd over livsløpet. Mens 86 % av etnisk norske ungdom er under utdanning eller i arbeid, er samme tall for minoritetsungdom 65 %.
Blant intervensjoner som fremmer psykisk helse er mentorprogrammer som kopler risikoutsatt ungdom med frivillige voksne. En meta-analyse av 75 uavhengige evalueringer av slike programmer støtter deres effektivitet med hensyn til atferdsmessige, sosiale, og akademiske utfall. Likevel har mentoring og sosial entreprenørskap (måten programmene vanligvis organiseres) få tradisjoner i Norge, og lite er gjort internasjonalt med hensyn til å utnytte teknologi for å fremme effektiv og trygg mentoring.

Prosjektet skal skaffe kunnskap og innovasjoner i krysningen mellom ehelseforskning og mentoring i samarbeid med 3 grupper ungdom; minoriteter, enslige flytninger og etnisk norske. Målet er en teknisk og organisatorisk plattform som fremmer sosial inkludering og senker barrierer mellom ungdom og voksne på måter som også fremmer skolegang og arbeidsdeltakelse. Vi tar utgangspunkt i en teknisk samhandlingsplattform (ReConnect), en slags interaktiv arbeidsbok over 'mitt liv', - som tidligere er utviklet og testet for å støtte voksne med psykiske helseplager. 

Denne skal tilpasses et mentorprogram i Norge som heter Catalysts. I samarbeid med Catalysts, Fretex, Nav, Nasjonalt senter for e-helseforskning og Högskolan i Halmstad skal vi utvikle og teste plattformen sammen med ungdom.

Catalysts, Fretex, Nav, Norwegian Center for eHealth Research, Halmstad University, Sweden.

https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/project/NFR/269438

cp: 2019-11-12 00:16:00