Følgeevaluering av rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.05.15 - 01.09.17

Prosjektresultater

Arbeidet med evalueringen av rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse startet høsten 2015. Hovedtyngden av arbeidet ble gjennomført i 2016 og 2017. Den første runden av surveys og intervjuer ble avsluttet i juni 2016, mens den andre runden ble avsluttet i juni 2017. 

I sluttrapporten redegjøres det for funn basert på det empiriske datamaterialet som ble samlet inn i løpet av de to årene. IPLOS‐data er også en del av det empiriske materialet som ligger til grunn for analysene våre. Vi bygger på kvalitetssikrede data fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for perioden 2010–2016. Andre kilder er statistikk fra NESTOR, pasient‐ og bruker‐ombudene og medieanalyser.  

Følgeevalueringen har gitt kunnskap om fire hovedtema:  

  • Utviklingstrekk når det gjelder brukerrollen og brukernes erfaringer med rettighetsfestingen
  • Utviklingstrekk ved assistentrollen i lys av rettighetsfestingen
  • Utviklingstrekk ved kommunens rolle som forvalter av ordningen, samt trekk ved arbeidsgiverrollen
  • Utviklingstrekk når det gjelder økonomi og kostnader ved ordningen

Evalueringen har også belyst hvorvidt reformens hovedmål om å bidra til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse samt gi brukerne muligheten til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv oppnås. Imøtekommer BPA‐rettigheten brukernes behov i henhold til intensjonen med ordningen? Evalueringen trekker som nevnt veksler på om lag to års erfaringer med rettighetsfestet BPA, noe som naturligvis ikke vil fange opp virkninger som kan vise seg
på mellomlang eller lang sikt. Følgeevalueringen belyser likevel tendenser. Disse drøftes nærmere i rapporten. 

[2-2017] Rune Ervik, Egil Kjerstad, Tord Skogedal Lindén og Kristin Rubecksen: Rettighetsfesting av BPA – store forventninger, betinget suksess.

Her er et sammedrag av rapporten.

Om prosjektet

I dette prosjektet skal det undersøkes om brukernes behov møtes med rettighetsfesting av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). 

BPA har fra 1. januar 2015 blitt en rett lovfestet i helse- og omsorgstjenesteloven, som et ledd i regjeringens oppfølging av intensjonene i FN-erklæringen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det er denne rettigheten som nå skal evalueres, over en periode på to år.

Iverksettingen av individuell rett til BPA vil kunne endre relasjonene mellom brukere, tjenesteytere, regulerende myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. 

Noe av det som skal undersøkes i dette prosjektet er:

  • Hvordan blir utviklingen i kommunale prioriteringer, saksbehandling og tjenesteyting i etterkant av innføringen av en individuell rett til BPA?
  • Hvordan påvirker dette kostnadene?
  • Hva blir konsekvensene for brukere som ikke er omfattet av den nye BPA ordningen?

I prosjektet vil forskerne belyse og analysere denne utviklingen basert på data som skal samles inn gjennom to kartleggingsstudier i periodene september-desember 2015 og  januar-mai 2017. Det skal også gjennomføres to dybdestudier i de samme periodene.  

Kombinasjonene av kartleggingsstudier og dybdestudier vil synliggjøre om BPA-rettigheten imøtekommer intensjonen med ordningen.

Oppdragsgiver: Helsedirektoratet.

Lenke til prosjektets egne web-sider.