Foreldrekulturer og risikohåndtering i det pluralistiske Norge

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.06.14 - 01.06.18

Om prosjektet

Utgangspunktet for prosjektet er at økonomiske, sosiokulturelle og politiske prosesser fører til nye normer og ideologier for utøvelse av foreldreskap. Slike prosesser er globale og har sammenheng med migrasjon og større sosiale og økonomiske ulikheter i befolkningen.  Denne type forskjeller kan gjøre at det er ulike oppfatninger av foreldreskap innenfor et samme boområdet. Samtidig er den nasjonale familiepolitikken i stor grad basert på et hvitt middelklasseperspektiv på hva som er «en god forelder». 

Prosjektet er komparativt, og har som mål å undersøke hvordan forskjellige foreldrekulturer henger sammen med ulikheter i foreldres oppfatninger av hva det vil si å være en god forelder, og de institusjonelle rammene for dette. Kan det være at forskjellige typer foreldre er opptatt av ulike typer av risiko knyttet til oppvekst og barneoppdragelse? Videre er prosjektet et tverrfaglig samarbeid mellom kulturvitere og sosialantropologer. Metodisk er det basert på strukturerte og ustrukturerte intervjuer, feltarbeid i Årstad (en sosialt sammensatt bydel i Bergen) og analyser av ulike relevante dokumenter.

Det består av tre arbeidspakker som henger nært sammen. 1) Foreldrekulturer i familien; 2) Grenseoppgangen mellom foreldrekulturer og sivilsamfunnet; 3) Foreldrekulturer i velferdsstaten.
 
Studien har flere innovative aspekter derav særlig i) fokuset på foreldreskap som et uttrykk for drivkrefter i risikosamfunnet, ii) et komparativt fokus på ulike foreldrekulturer knyttet til klasse, migrasjonsbakgrunn og kjønn, iii) en tilnærming med flere nivå; både offentlige, halvoffentlige og private sosiale arenaer inkluderes, iv) tverrfaglig metodologi og analysere med bidrag fra både kulturstudier og sosialantropologi. 

 Finansieringskilde: Norges Forskningsråd.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2018-07-18 04:16:29