Prioriteringer i helsevesenet – spenninger og samspill mellom juridiske, politiske og økonomiske perspektiver – 229141/H10

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.12.13 - 30.11.17

Om prosjektet

Prosjekteier: Høgskolen i Bergen
Prosjektleder: Anne-Mette Magnussen

Prioritering og fordeling av helsetjenester utfordrer velferdssystemene på flere måter. Denne studien gir flerfaglige og empirisk baserte analyser av hvordan slike prioriteringer og fordelinger reguleres ved hjelp av juridiske, politiske, økonomiske, administrative og faglige virkemidler. Hva er det spesifikke innholdet og formålet med de ulike virkemidlene som regulerer denne typen av valg. Gir de samme type fortolkninger av de aktuelle utfordringene, de kliniske resultatene og av hva som oppfattes som rettferdig? 

For å gjøre det mulig å sammenligne, fokuserer forskerne på det medisinske feltet hjerte- og kar, og har et særlig fokus på hvordan ulike prioriteringer og fordelinger slår ut for eldre pasienter med lav sosioøkonomisk status. Modul 1) Analyse av juridiske kilder og rammeverk som regulerer tilgang og fordeling av spesialisthelsetjenester, inkludert medisinske undersøkelser og behandlinger av hjerte- og karsykdommer, og empiriske analyser av hvordan ulike aktører tolker og anvender de rettslige reguleringene. Modul 2) Empiriske og normative undersøkelser av politiske, byråkratiske og profesjonsfaglige styringsverktøy generelt og mer spesifikt innenfor feltet hjerte- og karsykdommer. Modul 3) Komparative og integrerte analyser av samspillet mellom de ulike reguleringsverktøyene og hvordan de fungerer som en enhet, samt hvordan de fremmer rettferdighet i prioritering og fordeling av helsetjenester. 

Partene i konsortiet og det internasjonale styret har stor bredde i fagbakgrunn og ekspertise (lov og menneskerettigheter, filosofi, statsvitenskap, antropologi og medisin). Prosjektet bygger på metodologi fra jus, samfunnsvitenskap, helseøkonomi og filosofi. At det analytiske rammeverket er en kombinasjonen av empiriske og normative tilnærminger, er en ytterligere styrke ved prosjektet. 

Finansiering: Norges forskningsråd


Lenke til prosjektside (Cristin)

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2018-07-18 03:16:08