Sickness absence and working life conditions - NFR 237808/H20

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.09.14 - 31.08.18

Om prosjektet

Dette prosjektet er knyttet til behovet for kunnskap om årsakssammenhengene mellom forhold på arbeidsplassen og ulike typer av intervensjon, og fokuserer på to aspekter av arbeidslivsforhold. Først fokuserer vi på effekten av ulike politiske tiltak rettet mot å bedre arbeidsforholdene for eldre arbeidstakere (redusert arbeidsmengde og lengre ferier), og undersøker hva dette har å si for arbeidsstokken, sykefravær og uførepensjonering, så vel som for legebesøk. Deretter ser vi på hvordan jobbutrygghet påvirker sykefravær og uførepensjonering på lengre sikt.  Forskningen forholder seg eksplisitt til etablerte hypoteser innenfor fagdisiplinen. Metodologisk sikter vi mot å etablere sammenhenger ved å utnytte eksogen variasjon. I første del bruker vi reformer som har ulik innvirkning på eldre arbeidstakere avhengig av fødselsdato, og i den forstand er tilfeldig gitt. I andre del drar vi nytte av et finansielt sjokk, som påvirket en gruppe av norske kommuner, men ikke andre. Ved å bruke naturlige eksperimenter unngår vi seleksjonsproblematikk som ellers er et typisk aspekt i litteraturen om sykefravær og arbeidsplassfaktorer. Analysene vil bli utført ved å bruke administrative registerdata på individnivå. Dataene er hentet fra HELFO og FD Trygd databasen, de dekker hele populasjonen og gir informasjon om sykefravær, bruk av helsetjenester og arbeidsmarkedshistorikk. 

Finansieringskilde: Norges Forskningsråd

cp: 2019-12-04 11:17:23