Sickness absence: Using random assignment of GPs in emergency centers as a natural experiment - NFR 237991/H20

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Helse og velferd ) periode: 01.01.15 - 30.06.18

Om prosjektet

Den norske sykelønnsordningen er relativt generøs og antall sykmeldte er høyt i Norge sammenlignet med andre land (OECD 2010). I et system uten egenandeler blir fastlegenes portvaktsrolle særlig viktig.

Formålet med prosjektet er todelt:

1. Studere om det er variasjon i legenes sykemeldingspraksis og hvilke forhold som eventuelt kan forklare slik variasjon

2. Studere om sykmelding har konsekvenser for individet på lengre sikt (framtidig helse, sykmelding, tidligpensjon, etc.)

Det er imidlertid utfordre nde å etablere årsakssammenhenger i denne type studier. Hovedproblemet er at pasienter kan velge fastlege og at legenes pasientpopulasjoner vil være ulike på forhold som vi ikke kan observere. I analysene vil vi derfor fokusere på fastleger som jobber legevakt. Her kan ikke pasientene selv velge lege (eller motsatt), det vil si at det foregår en form for randomisering. Om en pasient blir sykmeldt eller ikke vil delvis avhenge av hvilken lege han treffer, og vi vil bruke denne eksogene variasjonen til å st udere konsevenser av sykmelding.

Finansieringskilde: Norges forskningsråd

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler
cp: 2019-12-04 11:17:39