Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskolen i Volda

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.03.11 - 30.09.11

Om prosjektet

Uni Rokkansenteret har fått i oppdrag å evaluere avdelingsstrukturen ved Høgskolen i Volda. Hensikten er å undersøke i hvilken grad avdelingsstrukturen fungerer i forhold til dagens og fremtidens utfordringer. I tillegg skal evalueringen få fram synspunkter på overgangen fra styrer til råd på avdelingsnivå og overgangen fra valgte til tilsatte dekaner. Hovedfokus skal rettes mot problematikk knyttet til organiseringen av lærerutdanningen og til hvordan den nye kulturavdelingen fungerer. Bakgrunn: I 2007 ble det etablert en ny avdelingsstruktur ved Høgskulen i Volda. Bakgrunnen for endringen var et vedtak i høgskolens styre om ny organisasjonsmodell. Avdelingsstrukturen ble endret på flere måter. Det ble opprettet av en ny avdeling for kulturfag. I tillegg ble de tre tidligere avdelingene med ansvar for henholdsvis lærerutdanningene, humanistiske fag og samfunnsfag omgjort til to avdelinger: Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for humanistiske fag og lærerutdanning. Avdeling for mediefag ble uendret. Utfordringene for høgskolen var først og fremst hvordan lærerutdanningene, og i første rekke allmennlærerutdanningen skulle organiseres og ledes. Spesielt var det knyttet utfordringer til praksiskostnader og kostnader ved praktisk-estetiske fag i lærerutdanning. Argumentene for endringene var blant annet å synliggjøre praktisk-estetiske fag på en ny måte gjennom en egen avdeling. Et annet viktig argument var å samle sentrale fag i lærerutdanningene i en avdeling. Samtidig som høgskolen innførte ny avdelingsstruktur ble det også etablert en ny styringsmodell som innebar å erstatte avdelingsstyrer med råd og valgte dekaner med tilsatte dekaner.

Oppdragsgiver: Høgskolen i Volda