TRACKS -Transforming Climate Knowledge with and for Society

Prosjekt Avdeling: Uni Research Klima (gruppe: Regionalt Klima og Klimatjenester) / Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Samfunn, miljø og kultur) periode: 01.06.14 - 01.06.17

Om prosjektet

Uni Research er en av partnerne i TRACKS prosjektet som er ledet av Matthias Kaiser ved Senter for Vitenskapsteori, Universitetet i Bergen. Målsettingen med prosjektet er å analysere hvordan et samfunn kan mobilisere høykvalitetskunnskap som støtter opp om lokale klimatilpasninger, og fokuset er på lokalsamfunn i det nordøstre Bangladesh.

Vi fokuserer på Bangladesh fordi det er et land som er sårbart for klimaendringer. Samtidig gjenspeiler det det internasjonale samfunnets forpliktelser til å investere slik at utviklingsland kan bygge opp nødvendig kapasitet til å foreta denne type tilpasninger. Betydelig usikkerhet og strid om virkningene av klimavariasjon for lokalsamfunnene er med på å bremse nødvendige tilpasninger, og det er dette fokuset i norsk klimaforskning som TRACKS bygger på. Prosjektet har et vitenskapsteoretisk utgangspunkt og ser kunnskapsmobilisering som en sosial og politisk prosess. Vi vil tilnærme oss denne prosessen fra et innovativ post-normalt vitenskapelig perspektiv, støttet av et tverrfaglig konsortium.

Det spesielle med TRACKS er at det setter klimaforskning innenfor rammen av sosiale prosesser, samtidig som det trekker inn lokal og tradisjonell kunnskap i et utvidet «peer community» for å kunne drøfte og overveie hvilken type kunnskap som er best egnet til å støtte opp under tilpasninger i det nordøstlige Bangladesh. Med denne tilnærmingen ønsker vi å produsere høykvalitetskunnskap om eksisterende klimatisk variasjon. Samtidig vil vi styrke lokalsamfunnenes kapasitet til å involvere seg i de ulike kunnskapssystemene, inkludert vitenskap, for på den måten å kunne tilpasse seg fremtidige klimaendringer fra et mer informert grunnlag. Vi ønsker videre, gjennom en «verkstøyskasse» av innovative tilnærminger, å bidra i praksisen og kunnskapsoppbyggingen for samfunnsbaserte tilpasninger.

Ved hjelp av tre innovative metoder vil TRACKS influere en post-normal vitenskapelig tilnærming som forankrer klimavitenskap i en kontekst og bygger bro mellom adskilte kunnskapssystemer: (1) Narrative begreper; (2) Forent modellering; og (3) Felles konstruerte indikatorer for å måle klimavariasjoner og virkningene av disse. For at disse metodene skal ha effekt kreves det tverrfaglig samarbeid, både mellom natur- og samfunnsvitenskapene og samarbeid mellom forskere fra Norge og Bangladesh.

Finansiering: Norges forskningsråd.

cp: 2019-10-21 11:17:18