ROKKANSENTERETS NOTATSERIE

Uni Research Rokkansenteret

Se også Rokkansenterets rapportserie

2018

[7-2018Espen Bratberg, Tor Helge Holmås & Karin Monstad: Health effects of reduced workload for older employees.

[6-2018]  Monica Skog Jackson: Gjennom hierarkisk styring og nettverk? Koordinering av overvannshåndtering i Bergen kommune.

[5-2018Tom Christensen & Per LægreidGovernance Coordination Capacity and Quality. Does Wicked Policy Areas Matter? 

[4-2018Maria Natvik Hellebø: Flyttesjau i innvandrings- og integreringsfeltet. Endringar i politikk og forvalting frå 2013.

[3-2018] Magnus Sirnes Hjellum: Forsvarets bistand til politiet. Endringer i bistandsinstruksen etter 22. juli 2011.

[2-2018] Ane Øie Jordahl: Mellom barken og veden? Fylkesmannens samordningsrolle i samfunnssikkerhet og beredskap.

[1-2018] Annbjørg Ryssdal: Changes in the Norwegian Police Security Service (PST) After 22/7 2011.

2017

[6-2017] Espen Bratberg, Tor Helge Holmås og Karin Monstad: The causal effect of workload on labour supply of older employees.

[5-2017] Eldrid Gaukstad: Risiko, sårbarhet og beredskap. En casestudie av tre kommuner som ble rammet av oktoberflommen på Vestlandet i 2014.

[4-2017]  Malene Liljedahl Njaastad: Mål- og resultatstyring av politiet. En studie av Justis- og beredskapsdepartementet sin mål- og resultatstyring av Politidirektoratet i perioden 2004–2016.

[3-2017] Annbjørg Ryssdal: Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011.

[2-2017] M. Kamrul Islam and Egil Kjerstad: Is incentivizing by subsidizing a better way of managing chronic health conditions?

[1-2017] Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad and Odd Rune Straume: Competition and physician behaviour: Does the competitive environment affect the propensity to issue sickness certificates?

2016

[11-2016] Susan Bahia Jensen: Organizational change in the ministry of justice and public security after the terrorist attacks on July 22 2011.

[10-2016Susan Bahia Jensen: Jakten på den gylne middelvei. En studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 2011.

[9-2016Tom Christensen, Per Lægreid and Lise H. Rykkja: Reforming the Norwegian police between structure and culture. Community Police or Emergency Police?

[8-2016Bjørnar Blaalid: Livsløp og soning. En biografisk studie av innsatte i Bergen fengsel om deres fortid, nåtid og fremtid.

[7-2016Mari Severinsen: Organizing for climate change adaption in Norway.

[6-2016] Mari Severinsen: Tilpasning til klimaendringer. Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret.

[5-2016] Carina Lillestøl: Krisehåndtering, læring og endring. En studie av flommene i Gudbrandsdalen 2011 og 2013.

[4-2016] Carina S. Lillestøl and Lise H. Rykkja: Dealing with natural disasters: Managing Floods in Norway.

[3-2016] Endre Tvinnereim, Elisabeth Angell, Erik W. Kolstad, Ole A. Brekke, Stehn Mortensen: Klimaendringer på Svalbard: effekter på naturmangfold og konsekvenser for den fremtidige naturforvaltningen.

[2-2016Gro Marit Grimsrud og Mai Camilla Munkejord: Kommunalt tilflyttings- og inkluderingsarbeid.

[1-2016Tor Helge Holmås, Egil Kjerstad, Karin Monstad: Kommunale pleie- og omsorgstjenester – en studie av eldre med og uten nære pårørende.

2015

[8-2015Karoline Jangård Selliseth: Samarbeid i helse- og omsorgstjenesten. En casestudie av samarbeidsavtalene.

[7-2015Tor Helge Holmås, Karin Monstad and Darina Steskal: Hospital Readmission and Mortality Among Frail Elderly – The Importance of Spouse and Adult Children.

[6-2015Jan Erik Askildsen, Tor Helge Holmås, Oddvar Kaarbøe og Karin Monstad: Evaluering av kommunal medfinansiering.

[5-2015Bjarte Folkestad: Korleis gjekk det i kommunane som gjennomførte forsøket med nedsett røystealder i 2011?

[4-2015Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad and Odd Rune Straume: Do Treatment Decisions Depend on Physicians’ Financial Incentives?

[3-2015Tom Christensen and Per Lægreid: Accountability Relations in Unsettled Situations: Administrative Reforms and Crises.

[2-2015] Kurt R. Brekke, Tor Helge Holmås, Karin Monstad, Odd Rune Straume: Socioeconomic Status and Physicians’ Treatment Decision.

[1-2015Endre Tvinnereim: A polarized climate? Party sorting over climate change and the environment among candidates and voters in Europe.

2014

[11-2014Tom Christensen, Per Lægreid and Lise H. Rykkja: Crisis Management Organization: Building Governance Capacity and Legitimacy.

[10-2014Per Lægreid and Kristin Rubecksen: Administrative reforms and accountability relations in the welfare states. Comparing health and labour administration in Norway, Denmark and Germany.

[9-2014Tom Christensen, Bastian Jantz and Per Lægreid: Accountability and performance in welfare administration reform. Comparing Norway and Germany.

[8-2014Jostein Askim, Tom Christensen and Per Lægreid: Performance management and accountability of welfare state agencies.

[7-2014Per Lægreid and Lise Hellebø Rykkja: Governance for complexity - how to organize for the handling of «wicked issues»?

[6-2014Tom Christensen, Ole Andreas Danielsen, Per Lægreid and Lise Hellebø Rykkja: The Governance of Wicked Issues: A European Cross-Country Analysis of Coordination for Societal Security.

[5-2014Camilla Grung, Iren Johnsen, Hans-ToreHansen, Kjetil Lundberg og Liv Syltevik: Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv.

[4-2014Arild Aakvik, Karin Monstad and Tor Helge Holmås: Evaluating the Effect of a National Labour and Welfare Administration Reform (Nav-reform) on Employment, Social Insurance and Social Assistance.

[3-2014Endre Tvinnereim: Fossil fuel employment and public opinion about climate change.

[02-2014] Endre Tvinnereim: The bears are right: Why cap-and-trade yields greater emission reductions than expected, and what that means for climate policy.

[1-2014Rune Ervik and Tord Skogedal Lindén: It happened here: The role of coordinative and communicative discourses in justifying the Norwegian pension reform.

2013

[7-2013Espen Bratberg and Karin Monstad: Worried sick? Worker Responses to a Financial Shock (Bekymret syk? Arbeidstakeres reaksjon på et økonomisk sjokk).

[6-2013Bastian Jantz and Simon Neby: Soft sanctioning, real relationships: Accountability, media and public sector interaction in German employment administration and Norwegian hospitals.

[5-2013Dag Arne Christensen, Tor Midtbø, Ingrid Helgøy, Anne D. Homme: Har satsningen Bedre læringsmiljø hatt betydning for elevenes oppfatning av læringsmiljøet? Evaluering av den nasjonale satsningen Bedre læringsmiljø.

[4-2013Simon Neby, Per Lægreid, Paola Mattei and Mahima Mitra: Same cheat, different wrapping: DRG scandals and accountability in Germany and Norway.

[3-2013Tom Christensen and Per Lægreid: Performance and accountability - a theoretical discussion and an empirical assessment.

[2-2013Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen: Den kulturelle skolesekken - en tekstsamling.

[1-2013Rune Ervik and Tord Skogedal Lindén: Making people work longer. Comparing Norwegian and British reform processes, with a sidelong gaze to Sweden.

2012

[13-2012Jan Erik Askildsen, Tor Helge Holmås and Tanjima Pervin: Lifestyle and future need for social care.

[12-2012Fredrik Carlsen and Oddvar Kaarbøe: The relationship between socioeconomic status and waiting time among elderly men in Norway.

[11-2012Simon Neby: Informasjons- og kommunikasjonsarbeidets rolle i det reformerende sykehusvesenet.

[10-2012Per Lægreid and Simon Neby: Gaming the system and accountability relations: Negative side-effects of activity-based funding in the Norwegian hospital system.

[9-2012Kari Ludvigsen og Simon Neby: «Slagbehandlingskjeden Bergen».

[8-2012Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen: Den kulturelle skolesekken - et utredningsnotat.

[7-2012Nina Berven og Bodil Ravneberg: Forskning om velferdspolitikk og omsorgsordninger i et likestillingsperspektiv.

[6-2012Tom Christensen, Anne Lise Fimreite and Per Lægreid: Joined-up-government: Reform challenges, experiences and accountability relations.

[5-2012Anne Dåsvatn Homme og Ingrid Helgøy: Sammen for en bedre skole? Evaluering av lokale prosjekter om hjem-skole-samarbeid.

[4-2012Svein Ivar Angell: Two variants of decentralised health care: Norway and Sweden in comparison.

[3-2012Kari Ludvigsen og Bodil Ravneberg: Utredning om kompetansebehovet i helse- og sosialtjenestene samt kompetanseutfordringer i helse- og sosialfagene.

[2-2012Tom Christensen and Per Lægreid: Welfare reform and "wicked issues" - from coupling to de-coupling?

[1-2012Simon Neby, Lise Hellebø Rykkja, Henning Stokeland Olsen og Kristin Lofthus Hope: Klimatiltak på Vestlandet. En innledende kartlegging.

2011

[13-2011Karin Monstad and Espen Bratberg: Worried sick? Sickness absence during organizational turmoil.

[12-2011Ingrid Helgøy, Even Nilssen og Nanna Kildal: Mot en spesialisert veilederrolle i Nav?

[11-2011Åsta Dyrnes Nordø: Barn og unges frivillige organisering i Hordaland fra 1999 til 2009.

[10-2011Haldor Byrkjeflot, Per Lægreid and Tom Christensen: Changing accountability relations in a welfare state - an assessment based on a study of welfare reforms.

[9-2011Lise Hellebø Rykkja, Anne Lise Fimreite, Peter Lango og Per Lægreid: Anti-terrortiltak mellom personvern og samfunnsvern.

[8-2011Tom Christensen and Tom; Per Lægreid: Competing principles of agency organization - the reorganization of a reform.

[7-2011Even Nilssen and Anne-Mette Magnussen: Welfare Law and the Construction of Social Citizenship.

[6-2011Morten Hammerborg: Byhistorie - case, byggekloss eller biografi?

[05-2011Per Lægreid and Tom Christensen: Changing accountability relations - the forgotten side of public sector reforms.

[4-2011Anne Lise Fimreite: Partnerskapet i Nav - innovasjon eller "same procedure"?

[3-2011Kristian Mjåland: Frafall ved den integrerte lektor- og adjunktutdanningen ved UiB.

[2-2011Dag Arne Christensen og Tor Midtbø: Tilfredshet med kommunale velferdstjenester: Har velferdstjenestene noe å si?

[1-2011Jacob Aars og Dag Arne Christensen: Styring og kontroll av partnerskap: De lokale Nav-avtalene.

2010

[14-2010Per Lægreid, Anne Lise Fimreite, Patrick Le Lidec and Philippe Bezes: Reorganizing the Modern State in Comparative Perspective: Specialization and Integration in Norway and France.

[13-2010Jacob Aars og Hans-Erik Ringkjøb: Nominering og konstituering i norske kommunar.

[12-2010Jacob Aars og Dag Arne Christensen: Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn.

[11-2010Dag Arne Christensen: Tilfredshet med velferdstjenester: Har egenskaper ved kommunene noe å si?

[10-2010Dag Runar Jacobsen: Striden som seierherrene nesten tapte: Tjenestemannsorganisasjonene og organiseringen av Nav.

[9-2010Bjørn Breivik: Mål- og resultatstyring i praksis.- En studie av styringsdialogen mellom Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

[8-2010Dag Arne Christensen, Tom Christensen, Per Lægreid and Tor Midtbø: Working across boundaries: Collegial administration in central government - scope, variation and effects.

[7-2010Peter Lango: Hatlestadraset i Bergen- forutsetninger, håndtering og etterspill.

[6-2010Kristin Strømsnes and Dag Arne Christensen: Online Political Activism: The use of new information and communication technology during phases of political mobilization.

[5-2010Knut Lervåg: Vest Tank ulykken - tilsyn uten ansvar.

[4-2010Jacob Aars, Dag Arne Christensen and Tor Midtbø: Diversity, uniformity and urban political participation.

[3-2010Dag Arne Christensen, Tor Midtbø and Jacob Aars: Contextualizing candidate popularity: An analysis of the 2007 Norwegian local elections.

[2-2010Tor Midtbø, Dag Arne Christensen and Jacob Aars: Does place matter? A study of Norwegian local party support.

[1-2010Ingrid Helgøy, Nanna Kildal og Even Nilssen: Mot en ny yrkesrolle i Nav?

2009

[13-2009Eirik Dalheim: Giardiasaken i Bergen - Krisehåndtering, samordning og flernivåstyring.

[12-2009Lise Hellebø Rykkja: Coordinating «Wicked Issues»: The County Governor`s Role in Norwegian Internal Security.

[11-2009Tom Christensen and Per Lægreid: Democracy and administrative policy: Contrasting elements of NPM and post-NPM.

[10-2009Jostein Askim: NAV i støpeskjeen. En studie av NAV-reformens interimsfase, 2005-2006.

[9-2009Anne Lise Fimreite, Per Lægreid and Lise Hellebø Rykkja: The role of trust, religion and political affiliation in attitudes to anti-terror measures.

[8-2009Ingvild Pedersen: Seleksjonsproblematikk i nytt pensjonssystem.- ein empirisk analyse av arbeidstilbod og tidleg uttak av alderspensjon.

[7-2009Tom Christensen and Per Lægreid: Coordination and hybrid governance.- theoretical and empirical challenges.

[6-2009Tom Christensen and Per Lægreid: Ethics, NPM and post-NPM. A study of patterns and tensions in the central civil service.

[5-2009Sindre Andre Haug: Krisehåndtering i E.coli-saken.

[4-2009Hans-Tore Hansen: Bidrar etableringen av lokale NAV-kontorer til bedre tilbakemeldinger fra brukerne?

[3-2009Synnøve Lindtner: Hvem har makt over teksten? Marilyn Frenchs Kvinner, lest i lys av Giddens og Foucaults bidrag til aktør- og strukturdebatten.

[2-2009Lise Hellebø Rykkja: "Øvelse gjør mester?". Øvelser som virkemiddel for bedre krisehåndtering og samfunnssikkerhet.

[1-2009Ole Andreas Danielsen: Norsk sentralforvaltning under EØS-avtalen. -politisk detraksjon og transnasjonale styringsutfordringer.

2008

[18-2008Tor Helge Holmås, Svenn-Åge Dahl and Frode Skjeret: Attitudes towards sickness absence in the nordic countries.

[17-2008Jan Erik Askildsen, Oddvar Kaarbøe and Tor Helge Holmås: Monitoring prioritization in a public health care sector.

[16-2008Knut Grove: Det kulturelle Hardanger. Hardingen, regionen og fellesskapa.

[15-2008Knut Grove: One Landscape - Differing eyes. The interface of the past of the future in the Norwegian fjord landscape.

[14-2008Anne Lise Fimreite: Mission impossible made possible? -Tenkning og argumentasjon bak partnerskapet mellom stat og kommune i NAV.

[13-2008Tom Christensen and Per Lægreid: ICT tools in central government: Scope, effects and driving forces.

[12-2008Lise Hellebø Rykkja: Flernivåperspektiv og krisehåndtering.

[11-2008Jostein Askim, Tom Christensen, Anne Lise Fimreite and Per Lægreid: Implementation of Merger: Lessons from the Norwegian Welfare Bureaucracy.

[10-2008Tom Christensen, Anne Lise Fimreite, Per Lægreid and Jostein Askim: Challenges and effects of administrative reform - Reorganizing the Norwegian welfare administration.

[9-2008Jill Loga: Kunsten å balansere mellom kreativt og psykisk helsearbeid.

[8-2008Svanaug Fjær: Nordisk samfunnsvitenskapelig forskning om alkohol og narkotika. Utviklingstrekk og endringer i alliansen mellom kunnskapsproduksjon og politikk.

[7-2008Tom Christensen and Per Lægreid: Administrative Reforms and Competence in Central Government Organizations.

[6-2008Anne Lise Fimreite and Per Lægreid: Reorganizing the Welfare State Administration: Partnership, networks and accountability.

[5-2008Ole Johnny Olsen: Institusjonelle endringsprosesser i norsk fag- og yrkesutdanning. Fornyelse eller gradvis omdannelse?

[4-2008Anne Lise Fimreite og Per Lægreid: Byråkrati og partnerskap hånd i hånd? Om samordningsutfordringer i NAV.

[3-2008Hans-Erik Ringkjøb og Jacob Aars: Får vi også vere med? Om kvinner i norsk lokalpolitikk

[2-2008Jan-Kåre Breivik og Bodil Ravneberg: Rom for refleksjon. Kirkens bymisjon og oppfølging av bostedsløse.

[1-2008Tom Christensen and Per Lægreid: Living in the past - tenure, roles and attitudes in the central civil service.

2007

[9-2007Torkel Grahm-Haga: Myten om et integrert tilsyn: en studie av Mattilsynets etablering og drift.

[8-2007Tom Christensen, Anne Lise Fimreite and Per Lægreid: Crisis management - The case of internal security in Norway.

[7-2007Hilde Randi Høydal: Samordning av samfunnssikkerhet i norsk sentralforvaltning.

[6-2007Tom Christensen and Per Lægreid: The Regulatory Orthodoxy in Practice.

[5-2007Tom Christensen and Per Lægreid: The Challange of Coordination in Central Government Organizations.

[4-2007Tord Skogedal Lindén: Unearting a European Union Family Policy. The Impact of Social Protectin Policies.

[3-2007Tom Christensen and Per Lægreid: NPM and Beyond - Leadership, Culture, and Demography.

[2-2007Kari Ludvigsen og Reidun Faye: Botilbud for ressurskrevende brukere innen lokal helsetjeneste i omstilling. Evaluering av prøveprosjektet Bufellesskapet Vik i Jondal kommune.

[1-2007Kari Ludvigsen og Svanaug Fjær: Varig bolig framfor hospits.

2006

[14-2006 Anne Lise Fimreite, Per Lægreid and Tom Christensen: Reform of the Employment and Welfare Administrations - the Challenges of Co-ordinating Diverse Public Organisations

[13-2006Paul Roness, Per Lægreid and Kristin Rubecksen: Modern Management Tools in Norwegian State Agencies: Regulation Inside Government or Shopping Basket?

[12-2006Per Lægreid and Tom Christensen: Modern Regulatory Agencies - Professional and Judical Objectivity or Increased Complexity in Decision-making?

[11-2006Kaia Grahm-Haga: Utvikling av forvaltningsrevisjonen i Norge.

[10-2006Rune Ervik: European Pension Policy Initiatives and National Reforms: Between Financial Sustainability and Adequacy.

[9-2006Merethe Mæland Bertelsen: Omorganisering av konkurransetilsynet.

[8-2006Even Nilssen: The EU Fight Against Poverty and Social Exclusion. Activation, Targeting and the Sustainability of the Welfare State.

[7-2006Martin Byrkjeland: Kortare arbeidstid - Eit oversyn over diskusjonen om arbeidstidsforkortingar i Noreg 1880-2006.

[6-2006Per Lægreid and Tom Christensen: The Whole-of-Government Approach - Regulation, Performance, and Public-Sector Reform.

[5-2006Ingrid Helgøy, Sturla Herfindal og Torgeir Sveri: Undersøkelse av hovedfags- og masterstudenters gjennomføring og vurdering av studiesituasjonen.

[4-2006Håkon Høst: Kunnskapsstatus vedrørende rekruttering og utdanning til pleie og omsorgstjenestene i nordiske land.

[3-2006Birgit Skjelbred-Knutsen Valde: Norsk anti-korrupsjonspolitikk - svar på behov eller utløst av en internasjonal trend?

[2-2006Svanaug Fjær: Dagsverket - lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige.

[1-2006Martin Byrkjeland: Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka.

2005

[17-2005Kari Tove Elvbakken, PerSolvang og Kirsti Malterud, : Helsekameratene. Gruppe for flerfaglig forskning om helse og sykdom i kulturelt perspektiv.

[16-2005Monica Skjøld Johansen: Penga eller livet? Lederutfordringer i det reformerte norske sykehusvesenet.

[15-2005Haldor Byrkjeflot: The Rise of a Healthcare State? Recent Health Care Reforms in Norway.

[14-2005Knut Grove og Martin Byrkjeland: Bygdeutvikling i Hordaland 1990−2005.

[13-2005Ingrid Helgøy: Active Ageing and the Norwegian Health Care System.

[12-2005Rune Ervik og Ingrid Helgøy: Overcoming the Barriers and Seizing the Opportunities for Active Ageing in Norway: Report from an Expert Panel Meeting.

[11-2005Kari Ludvigsen og Kari Tove Elvbakken: The Public, the Mother and the Child. Public Health Initiatives Promiting the Strong and Happy Child - Focusing on Food and Mental Health.

[10-2005Per Lægreid, Runolfur Smari Steinthorsson og Baldur Thorallsson: Europeanization of Nordic Central Governments: Towards a Transnational Regulatory State.

[9-2005Stig Helleren: Omstilling i Arbeidstilsynet: Tilsynsmeldingens konsekvenser for strategi og organisering.

[8-2005Paul Roness, Per Lægreid og Kristin Rubecksen: Performance management In Practice - the Norwegian Way.

[7-2005Anne Lise Fimreite and Per Lægreid: Specialization and Coordination Implications for Integration and Autonomy in a Multi-Level System.

[6-2005Per Lægreid and Tom Christensen: Regulatory Reforms and Agentification.

[5-2005Paul Roness, Per Lægreid and Kristin Rubecksen: Regulating Regulatory Organizations: Controlling Norwegian Civil Service Organizations.

[4-2005Paul Roness, Per Lægreid and Kristin Rubecksen: Autonomy and Control in the Norwegian Civil Service: Does Agency Form Matter?

[3-2005Nanna Kildal: Fra arbeidsbegrepets historie: Aristoteles til Marx.

[2-2005Dag Arne Christensen og Jacob Aars: Modalen. Fra offroad til on-line på 25 år.

[1-2005Ivar Andreas Lima og Agnete Vabø: Instituttstruktur og fakultetsorganisering ved HF-fakultetet, Universitetet i Bergen.

2004

[28-2004Frode Meland: A Union Bashing Model of Inflation Targeting.

[27-2004Frode Meland, Kjell Erik Lommerud and Odd Rune Straume: Globalisation and Union Opposition to Technological Change.

[26-2004Stig Helleren: Arbeidstilsynets rollekonflikt: Vekslende tilsynsstrategier mellom kontroll og veiledning.

[25-2004Torgeir Sveri: Strukturer og reformer. En kvalitativ analyse av reformen "Enhetlig ledelse" sett i lys av sykehusets arbeidsorganisering.

[24-2004Ingrid Helgøy: Active Ageing in Labor Market Country Report.

[23-2004Jacob Aars og Svein Kvalvåg: Politiske uttrykksformer i en bykontekst.

[22-2004Birte Folgerø Johannessen: Ledelse og evidens i det psykiske helsevesenet, konsekvenser for kunnskapsforståelse og organisering.

[21-2004Kjell Erik Lommerud, Odd Rune Straume, Lars Sørgard: National Versus International Mergers in Unionised Oligopoly.

[20-2004Kristin Rubecksen: Civil Service Organizations in Norway: Organizational Features and Tasks.

[19-2004Dag Arne Christensen: Velferdsstat, rettighetslovgivning og lokalt selvstyre.

[18-2004Per Lægreid and Tom Christensen: Regulatory Agencies - the Challenges of Balancing Agency Autonomy and Political Control.

[17-2004Per Lægreid, Tom Christensen and Stigen, Inger Marie: Performance Management and Public Sector Reform: The Norwegian Hospital Reform.

[16-2004Anne Dåsvatn Homme and Ingrid Helgøy: Governance in Primary and Lower Secondary Education. Comparing Norway, Sweden and England.

[15-2004Katarina Kaarbøe: The Institutional Construction of Consumerism. A Study of Implementing Quality Indicators.

[14-2004Lise Hellebø Rykkja: Food Safety at Stake - the Establishment of Food Agencies.

[13-2004Ivar A. Bleiklie: Institutional Conditions and the Responsibilities og Universities.

[12-2004Per Lægreid and Synnøve Serigstad: Organizing for Homeland Security: The Case of Norway.

[11-2004Bodil Ravneberg: Økonomiske insentiv i arbeidslinjen, virker det? Evaluering av forsøksordning med kvalifiseringsstønad i "Prosjekt Amalie" i Åsane.

[10-2004Morten Dyrdal: Legemiddeltilsyn og europeisering.

[9-2004Ingrid Helgøy og Synnøve Serigstad: Tilsyn som styringsform i forholdet mellom staten og kommunene.

[8-2004Arnhild Taksdal, Renate Storetvedt Lien: Integrering av kjønnsperspektiv i offentlig tjenesteproduksjon og planlegging.

[7-2004Hans-Tore Hansen, Anne Hege Trædal-Henden, Olaf Jürgens and Wolfgang Voges: Poverty among Housholds with Children: A Comparative Study of Lone Parents and Couples with Children in Norway and Germany.

[6-2004Marit Tjomsland: Internationalization at Norwegian Universities and Colleges after the Quality Reform.

[5-2004Katarina Kaarbøe and Karsten Vrangbæk: The Introduction of Choice in Scandinavian Hospital Systems- Arguments and Policy Processes in the Danish and the Norwegian Case.

[4-2004Morten Dyrdal: Europeisering av tilsynsmyndigheter i Norge og Sverige.

[3-2004Per Lægreid and Tom Christensen: The Fragmented State- the Challenges of Combining Efficiency, Institutional Norms and Democracy.

[2-2004Haldor Byrkjeflot and Simon Neby: The Decentralized Path Challenged? Nordic Health Care Reforms in Comparison.

[1-2004 Dag Torjesen and Hallgeir Gammelsæter: Management Between Autonomy and Transparency in the Enterprise Hospital.

2003

[26-2003Ingrid Drexel: Two Lectures: The Concept of Competence- an Instrument of Social and Political Change.

[25-2003Kjell Erik Lommerud, Odd Rune Straume og Lars Sørgard: Downstream merger with upstream market power?

[24-2003Håkon Høst: Kompetansemåling eller voksenutdanning i pleie- og omsorgsfagene? Underveisrapport fra en studie av pleie- og omsorgsutdanningene.

[23-2003Per Lægreid and Inger Marie Stigen: The Norwegian Hospital Reform - Balancing Political Control and Enterprise Autonomy.

[22-2003Ivar A. Bleiklie, Haldor Byrkjeflot and Katarina Kaarbøe: Taking Power from Knowledge A Theoretical Framework for the Study of Two Public Sector Reforms.

[21-2003Vidar Wangen Rolland, Paul Roness, Per Lægreid and John-Erik Ågotnes: The Structural Anatomy of the Norwegian State 1947-2003.

[20-2003Kurt Brekke og Odd Rune Straume: Pris- og avanseregulering i legemiddelmarkedet En prinsipiell diskusjon og vurdering av den norske modellen.

[19-2003Benedicte Carlsen og Ole Frithjof Norheim: Legens doble rolle som advokat og portvakt i Fastlegeordningen Evaluering av fastlegeordningen.

[18-2003Dag Arne Christensen, Rune Ervik and Ingrid Helgøy: The Impact of Institutional Legacies On Active Ageing Policies: Norway and the UK as Contrasting Cases.

[17-2003Kim Ove Hommen: Tilsynspolitikk i Norge: Utflytting og autonomi.

[16-2003Dag Arne Christensen: Active Ageing: Country Report Norway.

[15-2003Ilcheong Yi: The National Pattern of Unemployment Policies in Two Asian Countries: Malasia and South Korea.

[14-2003Erik Allardt: Two Lectures. Stein Rokkan and the Twentieth Century Social Sciences. Den sociala rapporteringens tidstypiska förandring.

[13-2003Nanna Kildal: Perspectives on Policy Transfer The Case of the OECD.

[12-2003Hilde Hatleskog Zeiner: Kontrollhensyn og kontrollpraksis En studie av Food and Veterinary Office (FVO).

[11-2003Nina Berven: Cross National Comparison and National Contexts: Is What We Compare Comparable?

[10-2003Neby, Simon: Politisk styring og institusjonell autonomi- tre illustrasjoner.

[9-2003Nanna Kildal: The Welfare State: Three Normative Tensions.

[8-2003Rune Ervik: Global Normative Standards and National Solutions for Provision: The World Bank, ILO, Norway and South Africa in Comparative Perspective.

[7-2003Per Lægreid and Tom Christensen: Trust in Government- the Significance of Attitudes Towards Domocracy, the Public Sector and Public Sector Reforms.

[6-2003Kim Ove Hommen: Tilsynsroller i samferdselssektoren.

[5-2003] Lise Hellebø Rykkja: Nordic Alcohol Policy and Globalization as a Changing Force.

[4-2003Kjell Erik Lommerud: Unionised Oligopoly, Trade Liberalisation and Location Choice.

[3-2003] Tor Helge Holmås, Badi Baltagi and Espen Bratberg: A Panel Data Study of Physicians' Labor Supply: The Case of Norway.

[2-2003Ivar A. Bleiklie, Per Lægreid and Marjoleine Wik: Changing Government Control in Norway: High Civil Service, Universities and Prisons.

[1-2003Per Lægreid and Tom Christensen: Politisk styring og privatisering: holdninger i elitene og befolkningen.

2002

[31-2002Hjørdis Grove: Kommunaliseringsprosessen i Århus 1850-1940

[30-2002Jacob Aars: Byfolk og Politikk. Gjennomgang av data fra en befolkningsundersøkelse i Bergen, Oslo og Tromsø

[29-2002Jacob Aars og Dag Arne Christensen: Teknologi og demokrati. Med norske kommuner på nett!

[28-2002Sturla Gjesdal, Peder Ringdal, Kjell Haug and John Gunnar Mæland: Medical predictors of disability pension in long-term sickness absence.

[27-2002] Jan Erik Askildsen, Badi Baltagi and Tor Helge Holmås: Will increased wages reduce shortage of nurses? A panel data analysis of nurses` labour supply

[26-2002Dag Arne Christensen: Hovedtyper av valgordninger. Proporsjonalitet eller politisk styring?

[25-2002Knut Grove: Mellom "non-intervention" og "samfundsvillie". Statleg og kommunal regulering av økonomisk verksemd i Norge på 1800-tallet

[24-2002] Knut Grove: Frå privat til kommunalt monopol. Lysverk, sporvegar og renovasjon i Bergen og Oslo 1850-1935

[23-2002Anne Lise Fimreite, Yngve Flo og Jacob Aars: Generalistkommunen og oppgavefinansiering.

[22-2002] Fredrik Andersson and Kai Konrad: Human capital investment and globalization in extortionary states

[21-2002Fredrik Andersson and Kai Konrad: Globalization and risky human capital investment

[20-2002Augustin Jose Menendez: Taxing Europe. The case for european taxes in federal perspective.

[19-2002Marit Tjomsland: Arbeidsinnvandringssituasjonen i Norge etter 1975

[18-2002] Tom Christensen and Per Lægreid: Trust in government - the relative importance of service satisfaction, political factors and demography

[17-2002Per Lægreid, Runolfur Smari Steinthorsson and Baldur Thorallsson: Europeanization of public administration: Effects of the EU on the central administration in the nordic states

[16-2002Ivar A. Bleiklie: Hierarchy and specialization. On institutional integration of higher education systems.

[15-2002Tom Christensen and Per Lægreid: Complex patterns of interaction and influence among political and administrative leaders.

[14-2002Atle Møen: Den globale produksjonen av symbol og kunnskap. Verdsflukt og verdsherredømme

[13-2002Johs. Hjellbrekke: Globalisering som utfordring til samfunnsvitskapane.

[12-2002Berven, Nina: National politics an global ideas? Welfare, work and legitimacy in Norway and the United States.

[11-2002Knut Helland: Den opprinnelige symbiosen mellom fotball og presse.

[10-2002Marjoleine Wik: Mangfold eller konformitet? Likheter og forskjeller innenfor og mellom fem statlige tilknytningsformer.

[9-2002Kristin Strømsnes: Samspillet mellom frivillig organisering og demokrati: Teoretiske argument og empirisk dokumentasjon.

[8-2002] Torstein Haaland: Tid, situasjonisme og institusjonell utakt i systemer.

[7-2002Ingvild Halland Ørnsrud: Mål- og resultatstyring gjennom statlige budsjettreformer.

[6-2002Tor Helge Holmås: Keeping nurses at work: A duration analysis.

[5-2002Elin A. Mathiesen: Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet.

[4-2002Christian Madsen: Spiller det noen rolle? - om hverdagen på nye og gamle sykehjem.

[3-2002Jan-Kåre Breivik, Hilde Haualand og Per Solvang: Roma - en midlertidig døv by! Deaflympics 2001

[2-2002Jan-Kåre Breivik, Hilde Haualand and Per Solvang: Rome - a temporary deaf city! Deaflympics 2001

[1-2002Håkon Høst: Lærlingeordning eller skolebasert utdanning i pleie- og omsorgsfagene.

Våre tidsskrift

Tidsskrift for velferdsforskning

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Egne utgivelser

 

 

cp: 2019-12-04 11:16:51