ROKKANSENTERETS RAPPORTSERIE

Uni Research Rokkansenteret

Se også Rokkansenterets notatserie

2018

[3-2018Darina Steskal: Bruk og virkning av utdanning i arbeidsmarkedspolitikken i Norden.

[2-2018] Kristin Rubecksen og Annbjørg Ryssdal: Nærpolitireformen: gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser.

[1-2018] Lise H. Rykkja, Kristin Rubecksen og Yngve Flo: Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for fylkesmannen. Sluttrapport.

2017

[5-2017] Elisabeth Angell og Gro Marit Grimsrud: Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling.

[4-2017] Elisabeth Angell og Gro Marit Grimsrud: Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedsutvikling.

[3-2017] Mai Camilla Munkejord, Helga Eggebø og Walter Schönfelder: Hvordan ivaretas den sosiale omsorgen? En studie av brukeres, pårørendes og ansattes erfaringer med hjemmebasert eldreomsorg.

[2-2017] Rune Ervik, Egil Kjerstad, Tord Skogedal Lindén og Kristin Rubecksen: Rettighetsfesting av BPA – store forventninger, betinget suksess. Sammendrag av rapporten.

[1-2017] ​Elisabeth Angell, Gro Marit Grimsrud og Tord Skogedal Lindén: Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer».

2016

[12-2016] Gry Brandser og Kristin Rubecksen: Kulturarenaer 2016: Kartlegging av kulturaktivitet og kulturarenaer i norske kommuner.

[11-2016] Helene Marie Kjærgård Eide, Anne D. Homme, Marry-Anne Karlsen og Kjetil LundbergIntegrering i praksis: Helse- og omsorgssektoren som opplærings- og kvalifiseringsarena for flyktninger og innvandrere.

[10-2016] Nanna Kildal: Velferdsforskning i Bergen.

[9-2016] Ivar Eimhjellen og Jill Loga: Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge.

[8-2016] Rune Ervik og Tord Skogedal Lindén: Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid.

[7-2016Simon Neby, Torstein Nesheim, Jostein Ryssevik, Kristin Rubecksen, Malin Dahle og Inger Nordhagen: Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer.

[6-2016Lise H. Rykkja, Kristin Rubecksen, Yngve Flo: Følgeevaluering av nytt styringsrammeverk for Fylkesmannen. Underveisrapport: Fylkesmannens perspektiv på nytt styringsrammeverk.

[5-2016Elisabeth Angell, Yngve Flo and Gro Marit Grimsrud: The rural and regional policy of Norway. Institutions, development features and current instruments.

[4-2016Per Lægreid and Lise H. Rykkja (eds.): Organizing for societal security and crisis Management: Cross Country Mapping Report.

[3-2016Gry Brandser og Sevil Sümer: Farefull ferd mot toppen. Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen.

[2-2016Kari Anne K . Drangsland, Malin Dahle og Marry-Anne KarlsenNorskopplæring for personer i asylmottak.

[1-2016Jill M. Loga, Ivar Eimhjellen, Jenny Eschweiler, Eline L. Ingstad, Sigrid Stokstad og Marte Winsvold: Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger.

2015

[3-2015Jill Loga, Ivar Eimhjellen og Camilla Lied: Frivillig sektor og boligsosialt arbeid. Rapport for Husbanken.

[2-2015Ingrid Helgøy og Anne Homme: Hjem–skole-samarbeid for et godt læringsmiljø. Evaluering av lokale hjem–skole-prosjekter og gjennomføring av forsterket hjem–skole-samarbeid.

[1-2015Bjarne Kvam: Politirelatert forskning i vid forstand.

2014

[9-2014] Oddvar Kaarbøe: Kan det benyttes kriterier til fordeling av midler til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester til bydelene i Oslo?

[8-2014Bjarte Folkestad og Tord Skogedal Lindén: Offentlig – privat samarbeid i kommuner. Modeller og erfaringer.

[7-2014] Arnstein Mykletun, Gaute Torsvik og Kjell Vaage: Effekter av tillitsprosjektet i Mandal på sykefravær og avgangsalder. Rapport til FARVE.

[6-2014Synnøve K.N. Bendixsen, Halvar A. Kjærre og Brita Ytre-Arne: Out-Reach: Informasjon om assistert frivillig retur til irregulære migranter utenfor mottak.

[5-2014Ingrid Helgøy og Anne Homme: Økt innsats for læringsmiljøet. Evaluering av den nasjonale satsingen Bedre læringsmiljø. Delrapport 5.

[4-2014Hogne L. Sataøen, Ole Andreas Brekke og Svein Ivar Angell: Hardanger som småkraftregion: Frå industrikraft til kortreist kraft.

[3-2014Nina Berven, Ole Andreas Brekke og Ingrid Hjulstad Johansen: Evaluering av Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet (TvangsForsk).

[2-2014Hilde Danielsen og Kari Ludvigsen: Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helse- og omsorgssektoren; veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

[1-2014Gry Brandser og Ole Andreas Brekke: Nordisk Kulturfond: Omverdensanalyse 2008-2012.

2013

[3-2013Ingrid Helgøy og Anne Homme: Ny GIV: Overgangsprosjektet - konsekvenser for skolen.

[2-2013Nina Berven, Kari Ludvigsen, Dag Arne Christensen og Even Nilssen: Individuell plan som virkemiddel for ledelse og samordning av tjenester i kommunene.

[1-2013Ingrid Helgøy og Anne Homme: Ansvar, innsats og praksis i arbeidet for bedre læringsmiljø.

2012

[11-2012Leroy Andersland, Espen Bratberg, Astrid Grasdal og Tor Helge Holmås: Veier til gradert eller full uførepensjon.

[10-2012Siren Haugland, Bodil Ravneberg, Kari Ludvigsen og Stein Atle Lie: Evaluering av Studier med støtte. En rapport på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

[9-2012Nicolai Løvvik: Flere i arbeid og færre på trygd? - en effektevaluering av Nav-reformen.

[8-2012Ole Andreas Brekke og Hogne Sataøen: Ekspertise, politikk eller dialog? Nettutvikling i Norge, Sverige og Storbritannia.

[7-2012Regine Karlsen: Irregulære barns helserettigheter - i lys av norsk rett og FNs barnekonvensjon.

[6-2012Ingrid Helgøy og Anne Homme: Ny GIV i skolen: Heftig begeistring - organisatorisk begrensning.

[5-2012Faustin Gasana: Irregular migrants' structural vulnerability and survival strategies. A case study in the Bergen area.

[4-2012Ole Andreas Brekke og Anne Dåsvatn Homme: Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskulen i Volda.

[3-2012Haldor Byrkjeflot, Tom Christensen og Per Lægreid: Changing accountability relations in welfare state reforms: Lessons from Norway.

[2-2012Jacob Aars og Dag Arne Christensen: Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken. Sluttrapport.

[1-2012Audun Offerdal og Jacob Aars: Norske kommunestyrerepresentantar i europeisk lys. Rapport frå ei undersøking av representantar i 14 ulike land.

2011

[3-2011Svein Ivar Angell og Ole Andreas Brekke: Frå kraft versus natur til miljøvenleg energi? Norsk vasskraftpolitikk i eit hundreårsperspektiv.

[2-2011Tom Christensen: Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV - en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter?

[1-2011Bodil Ravneberg: Mellom penger og pedagogikk. Om læreres opplevelse av sykefravær i den videregående skolen.

2010

[7-2010Ingrid Helgøy og Anne Dåsvatn Homme: Skoleeieres og skolelederes oppfatninger om nytte og relevans av nasjonalt veiledningsmateriell.

[6-2010Kristin Lofthus Hope og Simon Neby: Kartlegging av familievernets og barnevernets tjenestetilbud til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

[5-2010Dag Arne Christensen, Anne Dåsvatn Homme og Tor Midtbø: Kartlegging av forsøk med arbeidslivsfag 2009–2010Sluttrapport fra prosjektet Kartlegging av forsøk med praktisk fag på ungdomstrinnet – Arbeidslivsfag.

[4-2010Kristin Lofthus Hope: En kartlegging av karriereveier og erfaringer blant midlertidig vitenskapelig ansatte og nyansatte i vitenskapelig stilling ved UiB.

[3-2010Thomas Lorentzen: Social assistance dynamics in Norway: A sibling study of intergenerational mobility.

[2-2010Ingrid LundebergKristian Mjåland, Even Nilssen, Karl Harald Søvig og Bodil Ravneberg: Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3.

[1-2010Tom Christensen og Anne Lise Fimreite: Nav in an international context.

2009

[5-2009Kamrul Islam og Bodil Ravneberg: Economic effects of the Municipality Occupational Therapy Services in Norway.

[4-2009Ingrid Lundeberg og Kristian Mjåland: Grenser for tvang.

[3-2009Jan Erik Askildsen og Egil Kjerstad: Samordning og finansiering av kommunale helsetjenester.

[2-2009Helge ØstbyeJournalister og folk flest: Syn på medier og journalistikk 1999-2009.

[1-2009Kristin Lofthus Hope, Jill Loga og Simon Neby: Mellom lokalisme og kompetanse. Evaluering av familieverntjenesten i Bufetat, region vest.

2008

[10-2008Astri Andresen, Tore Grønlie, William H. Hubbard, Teemu Sakari Ryymin and Svein Atle Skålevåg: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference proceedings.

[9-2008Dag Arne Christensen, Tor Midtbø, Hans-Erik Ringkjøb og Jacob Aars: To valg med ny personvalgordning. -kontinuitet eller endring?

[8-2008Anne Dåsvatn Homme og Håkon Høst: Hvem pleier de gamle i Oslo? Om hjelpepleiernes og helsefagarbeidernes posisjon i pleie- og omsorgstjenestene i hovedstaden.

[7-2008Rune Ervik: Bruk av skift og turnus i ulike virksomheter: en kartlegging.

[6-2008Dag Wollebæk, Per Selle og Kristin Strømsnes: Endringsprosesser i norsk frivillighet: En kunnskapsoversikt. Rapport til Kultur- og Kirkedepartementet i forbindelse med kunnskapsoppsummering knyttet til frivillighetsarbeid.

[5-2008Tom Christensen: En felles etat. - En analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse av ny arbeids- og velferdsforvaltning (Nav).

[4-2008Kristin Lofthus Hope, Hans-Erik Ringkjøb og Lise Hellebø RykkjaEvaluering av styring og ledelse ved NTNU.

[3-2008Gry Brandser og Ole Andreas Brekke: Veien mot et Innlandsuniversitet. Om interne utviklingstrekk og eksterne rammebetingelser 2001-2008.

[2-2008Dag Arne Christensen og Jacob Aars: Valg av ordfører ved supplerende stemmegivning. En empirisk analyse av ordførervalgene i 48 norske kommuner i 2007.

[1-2008Hans-Erik Ringkjøb, Jacob Aars og Signy Irene Vabo: Lokalt folkestyre AS. Eierskap og styringsroller i kommunale selskap.

2007

[3-2007] Knut GroveHistorie i randsona. Historieforskinga ved Rokkansenteret, LOS og SEFOS.

[2-2007] Astri Andresen og Tore Grønlie: Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings.

[1-2007] Hans-Erik Ringkjøb, Bjarte Folkestad, Audun Offerdal og Jacob Aars: Demokrati heile vegen. Gode styringsgrep og metodar for folkevalte.

2006

[5-2006] Camilla H. Glückstad: Revitalisering av Riksrevisjonen. En prosesstudie av Riksrevisjonens nye rammeverk.

[4-2006] Tore Grønlie, Astri Andresen and Teemu S. Ryymin: Medical Science. Cultures and Politisc. The Fourth Bergen Workshop on the History of Health and Medicine. Conference Proceedings.

[3-2006] Kaia Grahm-Haga: Institusjonalisering av forvaltningsrevisjon. En studie av utvikling i policy og praksis hos Riksrevisjonen i perioden 1994-2005.

[2-2006] Per Lægreid, Kristin Rubecksen og Morten Dyrdal: EU i norsk sentralforvaltning.

[1-2006] Arnhild Taksdal, Kari Ludvigsen, Bodil Ravneberg og Jan-Kåre Breivik: På randen av å bo. Erfart kunnskap om livet og flyttingene mellom psykiatri, rusomsorg, gater, hospitser og egne boliger.

2005

[12-2005] Kari Tove Elvbakken, Per Solvang og Kirsti Malterud: Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bidrag fra helsekameratenes avslutningsseminar.

[11-2005] Even Nilssen: Fag, rett og politikk. Rettsutformingen angående bruk av tvang overfor voksne rumiddelmisbrukere og psykisk utviklingshemmede i de skandinaviske landenes sosialrett.

[10-2005] ToreGrønlie, Kari Tove Elvbakken and Astri Andresen: Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation og Hospital 1800-2000. Conference Proceedings.

[9-2005] Arne Rudolf Ramslien: Fra ritual til verktøy. Mål - og resultatstyring av Utlendingsdirektoratet 1998-2003.

[8-2005] Halvor Hanisch: Velviljens fortellinger. Om framstillinger av livet som funksjonshemmet i Handikapnytt og Dagbladet 2000−2002.

[7-2005] Rune Ervik: Active Ageing and the Norwegian Pension System.

[6-2005] Hans Kristian Mjelva: Tre storverft i norsk industris finaste stund. Ein komparativ studie av Stord Verft, Rosenberg mek. Verksted og Fredrikstad mek. Verksted 1960−1980.

[5-2005] Nina Berven: National Politics and Cross-National Ideas. Welfare, Work and Legitimacy in the United States and Norway.

[4-2005] Eirinn Larsen: Invisible Strategies. Gender in French and Norwegian Business Education, 1870-1980.

[3-2005] Sturle Næss: Omsorgens vilkår i de kommunale pleie- og omsorgstjenestene.

[2-2005] Stein Kuhnle: Social Policy Development in South Eastern Europe: Outside Influences and Domestic Forces.

[1-2005] Svein Atle Skålevåg, Ingrid Lundeberg og Bjørn Christer Ekeland: Studier av dommen. Konferanserapport.

2004

[8-2004] Dag Arne Christensen, Jacob Aars, Tor Midtbø, Lars Svåsand og Hans-Erik Ringkjøb: Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003.

[7-2004] Stig Helleren: Kontrollør eller veileder. En studie av policyendring i Arbeidstilsynet 1989-2002.

[6-2004] Svein Atle Skålevåg, Tore Grønlie and Astri Andresen: Hospitals, Patients and Medicine 1800-2000. Conference Proceedings.

[5-2004] Sturla Herfindal: Veien frem til sykehusreformen - En studie av beslutningsprosessen bak lov om helseforetak.

[4-2004] Håkon Høst: Kontinuitet og endring i pleie- og omsorgsutdanningene.

[3-2004] Rune Hallingstad: Regional styring i lys av foretaksorganiseringen. En sammenlignende studie av Helse Vest-Norge RHF og Helse Midt-Norge RHF.

[2-2004] Anne Lise Fimreite, Yngve Flo, Tommy Tranvik, Jacob Aars:Tillit mellom forvaltningsnivåene. Sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene.

[1-2004] Kari Tove Elvbakken, Astri Andresen and William H. Hubbard: Public Health and Preventive Medicine 1700-2000. Knowledge, Co-operation, and Conflict. Conference Proceedings.

2003

[17-2003] Tor Helge Holmås, Astrid Grasdal, Kurt Brekke, Frode Steen og Kjell Sunnevåg: Evaluering av ny apoteklov og indeksprissystemet.

[16-2003] Synnøve Serigstad: Samordning og samfunnstryggleik. Ein studie av omorganiseringa av den sentrale tryggleiks- og beredskapsforvaltninga i Noreg i perioden 1999-2002.

[15-2003] Kari Tove Elvbakken and Harald Grimen: Cultural Perspectives on Risk, Preventive Medicine and Health Promotion.

[14-2003] Mariann Moberg: Engasjement og trygghet i et mer globalisert arbeidsliv En studie av endringsprosesser i et multinasjonalt konsern i lys av trekk ved den nye kapitalismens ånd.

[13-2003] Ingrid Hagen: Global konkurranse og lokal fleksibilitet Omstillinger og fleksibilitetsstrategier i en norsk elektronikkbedrift.

[12-2003] Birte Bjørkelo: The Power of Learning in the Global Age: The World bank and Environmental NGOs.

[11-2003] Simon Neby: Interessekonflikt, kommunikasjonssvikt og kulturkollisjon. En studie av fusjonen mellom Telia og Telenor.

[10-2003] Svein Atle Skålevåg: Fra normalitetens historie Sinnsykdom 1870-1920.

[9-2003] Sturle Næss: I tøffeste laget? Dokumentasjonsrapport om arbeidssituasjonen til ansatte i pleie- og omsorgstjenesten.

[8-2003] Anne Lise Fimreite: Der hvor intet er, har selv keiseren tapt sin rett! Om lokalt folkestyre og rettigheter.

[7-2003] Dag Stenvoll: Politisk argumentasjon. En analyse av norske stortingsdebatter om seksualitet og reproduksjon 1945-2001.

[6-2003] Anne Dåsvatn Homme: Skolen som styringsarena. Lokalt handlingsrom og gjennomføringen av Reform 97.

[5-2003] Bodil Ravneberg og Ingrid Helgøy: Byråkrat, sosialarbeider eller innovatør? Organiseringens betydning for utvikling av yrkesroller i sosialtjenesten.

[4-2003] Anne Lise Fimreite: Styringssystem i Storby. Evaluering av styringssystemet i Bergen kommune.

[3-2003] Stein Kuhnle and DzemalSokolovic: The Balkans: Searching for Solutions.

[2-2003] Kim Ove Hommen: Tilsynsroller i Staten. En studie av Luftfartstilsynet og Statens Jernbanetilsyn.

[1-2003] Sturle Næss: Ikke helt etter planen - Dokumentasjonsrapport om hjelpetrengende eldres erfaringer før og etter Handlingsplan for eldreomsorg.

Våre tidsskrift

Tidsskrift for Velferdsforskning

Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)

Egne utgivelser

 

 

cp: 2019-12-04 11:16:50