Styringsorganer

Generalforsamling

Uni Researchs generalforsamling består av eierne; Universitetet i Bergen og stiftelsen Universitetsforskning Bergen.

Generalforsamlingens oppgaver
oppnevne 2/3 av bedriftsforsamlingens medlemmer med varamedlemme
godkjenne årsregnskap og beretning, herunder utdeling av utbytte
andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under
generalforsamlingen

Bedriftsforsamling
Uni Researchs bedriftsforsamling skal ha 15 medlemmer; 10 velges av generalforsamlingen og 5 velges av og blant de ansatte.
Bedriftsforsamlingen skal oppnevne styrets medlemmer (inntil 6), varamedlemmer og styrets leder
Gi innstilling til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse bør godkjennes

Styret
Styret har 9 medlemmer med varamedlemmer
Styret velges av bedriftsforsamlingen (se under). Seks av medlemmene velges etter forslag fra aksjonærene og 3 etter forslag fra ansatte. Av de 6 oppnevnte medlemmer skal minst 2 være eksterne.
Styret er ansvarlig for Uni Researchs virksomhet, forvalter Uni Researchs ressurser, fastsetter budsjett og fører løpende kontroll med forvaltningen

Uni Researchs ledes av administrerende direktør.

Bedriftsforsamlingen

Aksjonærmedlemmer
Nina Broch Mathiesen (leder)
Berte-Elen R. Konow (nestleder)
Elisabeth Fosse
Nils Erik Gilhus
Gunn Mangerud
Ann Nilsen
Hans Petter Sejrup
Egil Hermann Sjursen
Astrid L. Grasdal
Paul M. Nilsen

Ansatt medlemmer
Tone Morken
Julia Dale
Trygve Serck-Hanssen
Beate Klementsen
Jacob Aars

Styremedlemmer

Fra aksjonærene:
Professor Alf Erling Risa, styreleder
1. aman. Jan Heiret, styrets nestleder
Professor Dieter Røhrich
Fiskeridirektør Liv Holmefjord
1. aman. Anne Marita Milde
Konserndirektør Kunde, BKK, Birthe Iren Grotle

Ansattrepresentanter
Forsker Christofer Troedsson
Prosjektøkonom Aud Irene S. Fjæreide
Forskningsleder Ole Andreas Brekke

Varamedlemmer – fra aksjonærene
Direktør Arno Vigmostad
Professor Alice Kvåle
GC Rieber, Bjart Nygaard

Varamedlemmer – ansattrepresentanter
Forsker II Carin Andersson Dahl
Kommunikasjonsrådgiver Hanne Fosheim
Forsker I Anne Elisabeth Bjune