EBU prosjektet

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare)

About the project

Engstelse hos barn/ungdom - EBU prosjektet

EBU prosjektet er et forskningsprosjekt som undersøker engstelse hos barn og ungdom. Barn/ungdom og deres foreldre ved flere skoler i Sogn og Fjordane har blitt invitert til å delta i undersøkelsen. Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge er ansvarlig forskningsinstitusjon. Ingen kommersielle institusjoner, personer eller bedrifter har rettigheter knyttet til undersøkelsen. Prosjektet er godkjent av den Regionale komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Vest.

Forskningsprosjektet har bestått av en undersøkelse hvor elever og deres foresatte ble bedt om å svare på et spørreskjema om engstelse hos barn/ungdom. I tillegg til spørsmål om angstplager har spørreskjemaet også spurt om andre ting (eks. generell psykisk helse, selvfølelse) som kan henge sammen med og gi oss ny forståelse av engstelse hos barn/ungdom. Undersøkelsen vil også gi oss kunnskap om spørreskjemaene vi bruker for å måle angstsymptomer med. Vi har invitert til deltakelse i undersøkelsen, uansett om eleven er plaget av engstelse eller ikke.  Deltakelse i undersøkelsen har frivillig og datainnsamlingen er avsluttet. Ved spørsmål om prosjektet kan du sende e-post til post.ebu@uni.no.

Publikasjoner:
Christensen, Doris (2015) Angst hos barn: Forekomst og karakteristika ved angst og eksternalisert atferd hos barn i 3. – 7. klasse i Sogn og Fjordane. Masteroppgave i Helse og Sosialfag, Meistring og Myndiggjering. Høgskulen i Volda.

Nes, Siri-Lise Solberg & Thorsnes, Siv Anette Slinde (2015). Om samanhengen mellom angst og sjølvbilete hjå barn 8-13 år. Masteroppgave i spesialpedagogikk. Institutt for spesialpedagogikk. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetet i Oslo.

Andre prosjektmedarbeidere:
Kirsten Flaten, spesialkonsulent, Helse Førde HF og Høgskulen i Sogn og Fjordane
Lars-Göran Öst, professor, Karolinska Institutet/UiB
Siri-Lise Solberg Nes, masterstudent Høgskulen i Sogn og Fjordane
Siv Anette Slinde Thorsnes, masterstudent Høgskulen i Sogn og Fjordane
Doris  Christensen, masterstudent, Høgskulen i Volda/ PPT Florø

 

cp: 2019-12-04 11:15:34