Førsteårsgrupper - Kunnskapsbasert gruppeveiledning for fosterforeldre

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare)

Project results

Forstår barnet bedre etter veiledning

Gruppeveiledning gir fosterforeldre ny forståelse for barnets behov og hvordan de kan møte disse.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har siden 2014 arbeidet med å utvikle et gruppeveiledningstilbud for kommunale fosterhjem. Fosterforeldre skal tilbys veiledning det første året etter at barnet har flyttet inn. Forskere har undersøkt hva som skjer i disse veiledningsgruppene, og hvordan veiledningen oppleves av fosterforeldre og veiledere.

- Denne kunnskapen kan danne et nyttig grunnlag for videre fagutvikling mot kunnskapsbasert gruppeveiledning og oppfølging av fosterforeldre, mener Stine Lehmann, psykologspesialist og forsker fra RKBU Vest og en av forfatterne bak rapporten.

Forstår barnets behov bedre
Gruppeveiledningen til fosterforeldrene var i stor grad basert på tilknytningsteori, som for eksempel Trygg Base-modellen. I følge denne modellen har barn behov for å føle tillit til sine omsorgspersoner, å regulere og håndtere følelsene og adferden sin, å føle seg verdifull, å føle seg kompetent og å være en del av familien. For å møte disse behovene må omsorgsgiver blant annet være tilgjengelig for barnet, møte barnet på måter som støtter barnets utvikling, godta barnet som det er, gi omsorg som stimulerer til samarbeid og glede og hjelpe barnet med å oppleve at det er en del av familien.

Forskerne fant at de fleste fosterforeldre mente at veiledningen hadde gitt dem ny forståelse for barnets behov, og også hvordan de kan møte disse behovene.

Les rapporten

Mestring og kompetanse
Fosterforeldre flest opplevde mestring og kompetanse i omsorgsrollen, men omtrent halvparten rapporterte at deres fosterbarn hadde høy grad av vansker.

- Dette kan tyde på at fosterforeldrene forstår hva som ligger bak barnets adferd, og at denne forståelsen hjelper dem å bevare roen og unngå å føle for mye stress i foreldrerollen, forteller Lehmann.

​De fleste fosterforeldre forstår barnets behov bedre etter veiledning i grupper. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com


 

Eldre barn gir mer bekymring
Selv om fosterforeldrene i dette utvalget viste lav grad av stress knyttet til egen omsorgsrolle, syntes både eget stressnivå og bekymring for barnet å være høyere med økende alder hos barnet. Eldre fosterforeldre og fosterforeldre med egne barn var mindre belastet ved oppstart enn andre. I tillegg var slektsfosterforeldre mindre bekymret for barnet enn andre fosterforeldre.

Det er likevel viktig å merke seg at noen fosterforeldre rapporterte foreldrestress på et nivå som tilsier at det er behov for oppfølging. - Det er et spørsmål om gruppeveiledning er tilstrekkelig for fosterforeldre som opplever svært høy grad av foreldrestress, og bekymring for barnet. Våre funn viser også at fosterforeldre som rapporterte mer foreldrestress hadde oftere andre tiltak som individuell veiledning og kontakt med BUP. Dette illustrerer at fosterbarn er en sårbar gruppe hvor både de og deres familie vil ha behov for tjenester fra ulike instanser og tjenestenivåer. God samordning og samarbeid mellom ulike tjenester er svært viktig for denne gruppen barn og deres omsorgspersoner, sier Lehmann.

Tilfreds ved veiledningen
Resultatene viser at fosterforeldre flest var tilfreds med veiledningen. – Men vi vet ikke om fosterforeldres tilfredshet med veiledningen gjenspeiler seg i deres omsorgsutøvelse, og i neste omgang bidrar til reparasjon og utvikling for barnet, sier Stine Lehmann. Fosterforeldre rapporterte hverken økt eller minsket grad av stress fra oppstart til avsluttet veiledningsforløp. Hun mener derfor at kommende forskning på veiledning til fosterforeldre bør inkludere mål som gir informasjon om barnets psykososiale utvikling, og om observerbart samspill mellom fosterforeldre og barnet. Videre forskningsinnsatser på dette feltet bør følge barnets utvikling over tid, også etter avsluttet veiledningsforløp.

 

About the project

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har som mål at flere nye fosterforeldre skal få tilbud om gruppeveiledning, og at gruppeveiledningen skal være kunnskapsbasert. Bufetat region sør har et nasjonalt mandat for å øke veiledningstilbudet. Hver av de fem regionale barnevernsregionene deltar med en koordinator.

Bufetat region sør har inngått en samarbeidsavtale med RKBU Vest om følgeforskning.

Følgeforskningen har tre formål:

  • å bringe frem kunnskap om innholdet i veiledningen
  • å frembringe kunnskap om fosterforeldres vurdering av veiledningen de motar og veiledernes vurdering av veiledningen de gir
  • å undersøke fosterforeldres opplevelse av sin omsorgsrolle og av samspillet med fosterbarnet

Datainnhenting vil skje gjennom hele veiledningsløpet. Alle veiledningsgrupper som starter opp fra tidlig høst 2014 til sommer 2015 planlegges inkludert.

cp: 2019-12-04 11:17:12