Barn & Unge kongressen 2018

Konferanse av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 24.04.18 - 27.04.18, 0900 - 1600

Om arrangementet

BARN, VOLD OG OMSORGSSVIKT

 VIRKSOM HJELP TIL BARN SOM UTSATT OG SOM UTØVER

Sett av 24. - 27. april 2018 til Barn & Unge kongressen.

Bekreftede hovedforelesere:
Phil Fisher • Helmut Remschmidt • Charles Borduin

 

LES MER OG MELD DEG PÅ!

Barn & Unge kongressen 2018 vil ha et spesielt fokus på vold og overgrep mot barn og av barn. Hvilke konsekvenser har vold og overgrep for barns utvikling? Hva vet vi om hva som er gode tiltak for å forebygge vold og om virksomme behandlingstiltak til utsatte barn og unge? Noen barn/unge utøver selv voldelig eller skadelig seksuell atferd mot andre.

Hvilke forståelsesmodeller har vi, og hva vet vi om virksomme behandlingstilbud for denne gruppen barn og unge? I tillegg vil konsekvensene andre former for omsorgssvikt har for barns psykiske helse og fungering belyses bl.a. gjennom resultater fra norsk og internasjonal forskning.

Mer informasjon om program og påmelding kommer, sett av datoene i kalenderen nå!

Målet med kongressen

Hovedformålet med Barn & Unge kongressen er å skape oppmerksomhet rundt arbeidet med barn og unge generelt, psykisk helsevern og barnevern spesielt. Dette ønsker vi å oppnå ved annethvert år å samle ulike nasjonale konferanser og seminarer knyttet til barn og unge, til en felles kongress i Bergen. Kongressen vil vektlegge forutsetninger for barn og unges psykiske helse, trivsel og fungering, samt trekke frem sentrale forebyggende og helsefremmende tiltak og arenaer.

Fakta

 • «Barn & Unge kongressen er en videreutvikling av den tidligere «Landskonferansen» som fra 2010 er arrangert i samarbeid mellom NBUP og de fire regionale kunnskapssentrene – RKBU’ene/RBUP Øst og sør.
 • I 2018 er Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU; tidligere Atferdssenteret), Bufdir og Helsedirektoratet medarrangør.
 • Planleggingen av kongressen og dens faglige innhold har i tillegg samlet flere andre sentrale organisasjoner på feltet barn og unges psykiske helse og barnevern som Folkehelseinstituttet, Legeforeningen, Psykologforeningen og KS.
 • Ved å samle fagfolk på tvers av sektorer, arenaer og profesjoner, ønsker vi å få en felles presentasjon og drøfting av nye forskningsresultater, innovative fagutviklingsprosjekter og politiske veivalg. Sammen kan vi løfte frem og tydeliggjøre bredden og tyngden i vårt felles arbeid for barn og unge.
 • Kongressen vil bygges rundt plenumsforelesninger og parallelle seminarer tirsdag 24., onsdag 25. og torsdag 26. april.
 • I 2018 er følgende postkonferanser meldt inn til fredag 27. april: 
  • "Bedre psykisk helsehjelp til barn i barnevernet". Arrangøransvarlig Bufir og Hdir
  • "Barn som pårørende". Arrangøransvarlig RKBU Vest og AFE Bergen
  • "Fagdag mot mobbing". Arrangøransvarlig RKBU Vest

BROSJYRE BARN & UNGE KONGRESSEN

cp: 2018-04-19 13:16:59