Forskningsområde: Miljø

Vår forskning på havbruk og akvakultur gir innovasjoner og bidrar til løsninger for fremtidens bioøkonomi – et redusert fotavtrykk på miljøet, og ny vekst for industri og næring.

Vi forsker fram kunnskap for det grønne skiftet og sirkulærøkonomien, som både havbruksnæringen, offentlig forvaltning og den lokale fiskeoppdretter trenger for å løse sine utfordringer.

Vi undersøker hvordan oppdrettsnæringen kan bli mer bærekraftig, med bedre fiskeveldferd, samtidig som den kan vokse. Vi er verdensledende innen vår forskning på lukkede anlegg, i undersøkelser av hvordan oppdrett påvirker villaks, og hvordan livskraftige bestander med villfisk kan sikres.
 
Vi undersøker endringer i ulike typer marine miljøer: i elver og fjorder. For fjordsystemene rundt Bergen har vi dataserier fra 30 år tilbake som brukes til å modellere havstrømmer for optimal plassering av oppdrettsanlegg, og tidspunkter for avlusing i anleggene.

Vi bidrar til nye forskningsbaserte teknologier for miljøovervåking, og iverksetter tiltak som miljøbasert flomsikring.

Prosjekter

Se alle
cp: 2019-12-04 11:15:24