Høy overlevelse for postsmolt i lukket anlegg

Både luseproblemer og svinn kan reduseres kraftig ved å plassere oppdrettsfisk i lukkede anlegg inntil fisken veier én kilo.


Av Andreas R. Graven

Forskerne studerte fisk opp til 1 kilo i forskningsanlegget på Molnes i Skånevik, et arbeid som ble avsluttet for seks måneder siden. Svinnet i denne første vekstfasen var mindre enn 1 prosent. (Foto: Jan Eirik Jensen, Marine Harvest)

Det viser undersøkelser utført av forskere i Uni Research Miljø.

- Ved å ha fisken i et lukket anlegg opp til én kilo, halveres den åpne sjøfasen. Dermed får lakselusa bare halvparten av tiden til å gjennomføre sin livssyklus.

- Altså; vi både svekker lusas muligheter til å formere seg, i tillegg til at vi reduserer tiden med kontaktrisiko, sier seniorforsker Sigurd Handeland.

Med postsmolt menes smolt av Atlantisk laks overført fra ferskvann til sjøvann. Betegnelsen brukes i sjøfasen frem til oppnådd størrelse på 1 kilo.

På forsøksstadiet
Foreløpig er delvis lukkede eller lukkede anlegg på forsøksstadiet.

Men Handeland og kollega Lars Ebbesson i Uni Research Miljø mener det potensielt er store gevinster å hente fra bruken av slike løsninger – og at det derfor bør forskes intensivt i årene fremover.

– Norge er en fiske- og sjøfartsnasjon og vi må tenke på framtida. Med lukkede systemer kan vi både ivareta villfisk og oppdrettsfisk enda bedre enn i dag.

- Oppdrettsnæringen tenker bærekraft, men vil utvilsomt dra nytte av en utvikling der fiskens helse styrkes og miljøpåvirkningen reduseres, sier Ebbesson.

Med god lusekontroll blir det sentrale for forskere framover å undersøke hvordan lukkede systemer kan fungere best mulig biologisk, slik at fisken vokser godt, med god helse.

- I den første vekstfasen opp til 1 kilo har det vært et svinn i Skånevik-tanken på mindre enn 1 prosent. Det er egentlig oppsiktsvekkende lavt. I et vanlig sjøanlegg kan man ha svinn på 10-12 prosent og i noen tilfeller helt opp til 20 prosent.

Resultatene han viser til er fra Forskningsrådets prosjekt Optimalisert postsmoltproduksjon (OPP), som har vært et samarbeid med industripartnerne Marine Harvest, Lerøy, Grieg Seafood og Smøla klekkeri og settefisk.

Prosjektet, der man studerte fisk opp til 1 kilos størrelse i anlegget i Skånevik, ble avsluttet for seks måneder siden.

Også noen utfordringer
Men også lukkede systemer har sine utfordringer: Den 27. oktober meldte Marine Harvest at de bestemte seg å avslutte den videre vekstfasen, etter at fisken hade fått påvist skader på gjellene som følge av giftige alger etterfulgt av utbrudd av amøbegjellesykdom.

– Resultatene for postsmolt må sies å være veldig oppløftende. Samtidig viser denne hendelsen at det er behov for mer forskning på utvikling av lukkede systemer; både når det gjelder teknisk utvikling, optimalisert produksjonen og styrket fiskehelse, sier Handeland.

Vil opprette SFI
Nå ønsker Uni Research Miljø, i et samarbeid med Nofima og Universitetet i Bergen, å opprette et Senter for forskingsdrevet innovasjon (SFI) for å få enda mer detaljert kunnskap om hva oppdrettsnæringen kan tjene på at fisken oppholder seg i delvis lukkede eller lukkede systemer deler av levetiden.

Handeland opplyser at forskningen framover er planlagt inndelt i tre områder. Det området som Uni Research skal lede, handler om produksjonsbiologi; med fokus på optimalisering av vekst, samt sikre god helsetilstand og velferd.

- Vi har i Uni Research Miljø allerede tre års erfaringer å bygge på. Får vi jobbet i 3-4 år til med dette, skal vi være i stand til å svare på om lukkede anlegg virkelig er en god løsning for norsk oppdrett, sier han.

- Med utgangspunkt i resultatene hittil, håper og tror jeg vi vil få bekreftet antakelsene om at lukkede systemer i hvert fall vil være en veldig god løsning for fisken inntil den veier 1 kilo, sier Handeland.

- På enda lengre sikt kan vi også få svar på om lukkede anlegg er gunstig for en vekt opp til 4 kilo, sier legger forskeren til.

Mener tidspunktet for satsing er rett
Handeland mener det er viktig med en strategisk satsing som følges av tilstrekkelig med forskningsmidler, selv om oppdrettsnæringen allerede har fokus på bærekraft.

- Næringen kan ikke løse luseproblemet og alle andre utfordringer helt på egenhånd. Det er her vi forskere kommer inn i bildet, og nå er tidspunktet riktig for en satsing, sier Handeland.

Han får full støtte fra Lars Ebbesson:

- Nettopp luseproblemet er en av de store utfordringene for næringen og for fiskens helse. Det er ellers viktig å merke seg at lukkede anlegg ikke bare kan hjelpe de store oppdretterne langs kysten, men også de små anleggene.

- Delvis lukkede og lukkede systemer kan i første omgang representere et tillegg til dagens tradisjonelle åpne drift, sier Ebbesson.


12. november 2014 09:40

Personer involvert