Vant fram med SFI om lukkede oppdrettsanlegg

Uni Research skal i samarbeid med Nofima og UiB opprette en SFI der lukkede oppdrettsanlegg, fiskehelse og teknologiske løsninger studeres nærmere. 


Av Andreas R. Graven

Opprettelsen av SFI-en, Senter for forskningsdrevet innovasjonskjer i samarbeid med 14 bedrifter fra oppdrettsnæringen og leverandørindustrien.

Senteret får navnet CtrlAQUA, Centre for Research-based Innovations in Controlled-environment Aquaculture.

Å bli valgt ut av Forskningsrådet som 1 av 17 SFI-er i denne runden henger høyt. I alt har det vært 57 godt kvalifiserte søkere som har kjempet om å nå opp i konkurransen.

Gleder seg
Et utvalg oppnevnt av Hovedstyret i Forskningsrådet fattet beslutningen i et møte fredag ettermiddag. 

Etter mye hardt arbeid kan seniorforsker Sigurd Handeland, forskningsleder Lars Ebbesson og kolleger i Uni Research Miljø slippe jubelen løs.

- Dette var svært gode nyheter. Vi vet at det alltid er høyt nivå på kandidatene til SFI-ene, så jeg er veldig godt fornøyd med å komme gjennom nåløyet, sier Sigurd Handeland.

Et av målene med en SFI er å utvikle kompetanse på et høyt internasjonalt nivå – på områder som er viktig både for innovasjon og verdiskaping.

Prosjektleder og seniorforsker Sigurd Handeland i Uni Research Miljø. (Foto: Andreas R. Graven)

Seniorforsker Handeland gleder seg nå stort til å få mer detaljert kunnskap om hva oppdrettsnæringen kan tjene på at fisken oppholder seg i delvis lukkede eller lukkede systemer deler av levetiden.

God helse og velferd for fisken
Nofima er vertskap for CtrlAQUA. Handeland opplyser at forskningen i SFI-en framover er planlagt inndelt i tre områder.

Det området som Uni Research skal lede, handler om produksjonsbiologi. Her vil fokus være på optimalisering av vekst, samt sikre god helsetilstand og velferd for fisken.

Gruppleder og forsker  Lars Ebbesson i Uni Research skal lede arbeidet med optimalisering av vekst og velferd for fisken. Foto: Andreas R. Graven)

- Vi har allerede tre års erfaringer å bygge på. Med utgangspunkt i resultatene hittil, håper og tror jeg vi vil få bekreftet antakelsene om at lukkede systemer i hvert fall vil være en veldig god løsning for fisken inntil den veier 1 kilo, sier Handeland.

I den første vekstfasen opp til 1 kilo har resultater i prosjektet Optimalisert postsmoltproduksjon vist et svinn på mindre enn 1 prosent.

- Det er egentlig oppsiktsvekkende lavt. I et vanlig sjøanlegg kan man ha svinn på 10-12 prosent og i noen tilfeller helt opp til 20 prosent, sier Handeland.

- På enda lengre sikt kan vi også få svar på om lukkede anlegg er gunstig for en vekt opp til 4 kilo, legger forskeren til.

Mer langsiktig arbeid
Administrerende direktør Aina Berg og forskningsdirektør Tor Solberg i Uni Research uttrykker stolthet og glede over tildelingen.

- Gratulerer til alle involverte og til teamet som har jobbet med SFI-søknaden, sier Berg.

Nå gleder hun seg til å følge forskningen videre de kommende årene.

Adm. dir. Aina Berg, Uni Research.

– Forskning på fiskeoppdrett og god fiskehelse er viktig og noe vi har fokusert på gjennom flere år. Grunnlaget for videre satsning er med andre ord godt ivaretatt.

- Uavhengig av utfallet i Forskningsrådets divisjonsstyre ville vi fortsatt å forske på disse temaene, men med SFI-en på plass kan vi utføre et mye mer langsiktig arbeid. Det er vi veldig glade for, sier Berg.

- Riktig tidspunkt
Sigurd Handeland mener det er veldig viktig at en satsing på forskning på lukkede anlegg skjer nå, selv om oppdrettsnæringen allerede har fokus på bærekraft.

- Næringen kan ikke løse luseproblemet og alle andre utfordringer helt på egenhånd.

- Det er her vi forskere kommer inn i bildet. Tidspunktet for en satsing er utvilsomt riktig, sier Handeland.
 

Forskerne studerte fisk opp til 1 kilo i forskningsanlegget på Molnes i Skånevik, et arbeid som ble avsluttet for over seks måneder siden. Svinnet i denne første vekstfasen var mindre enn 1 prosent. (Foto: Jan Eirik Jensen, Marine Harvest)

Fakta: Mål og ambisjoner for SFI-ordningen
Et overordnet mål for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er å styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer.
SFI skal:
• Stimulere bedrifter til innovasjon gjennom økt satsing på langsiktig forskning, og gjøre det attraktivt for bedrifter som arbeider internasjonalt å etablere FoU-virksomhet i Norge.
• Skape aktivt samarbeid mellom innovativt næringsliv og framstående forskningsmiljøer.
• Fremme utvikling av næringsrettede forskningsmiljøer som ligger i den internasjonale forskningsfronten og som inngår i sterke internasjonale nettverk.
• Stimulere til forskerutdanning på områder som er viktige for næringslivet og til forskningsbasert kunnskaps- og teknologioverføring.

Kilde: Forskningsrådet

Samtlige deltakere i Ctrl AQUA
Nofima, Uni Research, Universitetet i Bergen, NTNU, Gøteborgs universitet, Freshwater institute.

Marine Harvest, Grieg Seafood, Lerøy Vest, Cermaq Norway, Bremnes Seashore, Firda Sjøfarmer, Smøla Klekkeri og Settefisk, Kruger Kaldnes, Oslofjord Ressurspark, Storvik Aqua, Aquafarm Equipment, Marine Producers Norge, Pharmaq Analytiq, Pharmaq.


25. november 2014 08:38