Vil bli foregangsområde for musikkterapi

Forskere og klinikere i Bergen og på Vestlandet går sammen for å utvikle gode musikkterapitjenester.


Av Rune Rolvsjord

styringsgruppa i Polyfon
Representanter for partnerne i POLYFON. Fra venstre Eva Karin Løvaas (Bergensklinikkene), Thomas Høiseth (Aleris), Sebastian Von Hofacker (Haraldsplass), Jorunn Bakke Nydal og Ingeborg Erikstad (Sogn og Fjordane fylkeskommune), Rune Eidset (Bergen kommune), Frode Thorsen (Griegakademiet, UiB), Christian Rieber (GC Rieber Fondene), Hege R. Eriksen (Uni Research Helse) og Geir Lien (Helse Bergen). Foran prosjektleder Brynjulf Stige. Representantene for RKBU Vest og NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Rune Rolvsjord.
 

Musikkterapi står i økende grad fram som ett alternativ for å møte utfordringene i helsevesenet. 

«Norge bør sette seg høye mål, ikke bare for de etablerte disipliner og profesjoner innen helsevesenet, men også artikulere en ambisjon om kunnskapsbasert innovasjon i utvikling av nye relevante tilbud og tjenester, slik som velferdsteknologi og musikkterapi».

Det skriver Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité i sin innstilling til langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024.
 
Selv om musikkterapi anbefales i Helsedirektoratets nasjonale, faglige retningslinjer både for psykosebehandling og for rusbehandling, kan det være avstand mellom etablert kunnskap på den ene siden og praksis på den andre.

Forskningsmiljøer og helseforetak i regionen er nå enige om å gjøre noe med dette gjennom POLYFON: Vestnorsk nettverk for musikkterapiforsking og praksisutvikling.

Nettverket er unikt i nasjonal og internasjonal sammenheng, ved at så mange ulike aktører går sammen på en forpliktende måte for å utvikle musikkterapifaget.

Musikkterapi kan bygge bro mellom behandling og hverdagsliv

Det er ikke minst innen områder som barnevern, psykisk helsevern, rusbehandling og eldreomsorg at musikkterapi synes å være et godt alternativ. På oppstartseminaret møttes forskere og klinikere fra samarbeidspartene for å diskutere hvordan Bergen og Vestlandet kan utvikle seg til en referanseregion for nyskaping og kunnskapsutvikling og vise hvordan musikkterapi kan integreres på en systematisk måte i helsevesen og barnevern.

Lasse Tuastad
Lasse Tuastad er førsteamanuensis ved GAMUT, UiB og musikkterapeut ved Bjørgvin DPS, Helse Bergen. Foto: Rune Rolvsjord.

En stor utfordring inne psykisk helsearbeid er overgangen fra å være til behandling på en institusjon til hverdagen utenfor institusjonen. Musikk kan her være broen mener Lasse Tuastad. «Musikkoppfølgingstilbod for menneske med psykiske lidingar» (MOT 82) er et nytt prosjekt som skal legge til rette for musikktilbud i en overgangsfase og videre inn i en oppfølgings- og ettervernsfase.

Stort behov for kunnskap og kompetanse

Den ferske høringsversjonen av «Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet” anbefaler profesjonell musikkterapi til pasienter som ønsker dette,. Samtidig peker anbefalingene på at det er behov for mer forsking på feltet

Claire Ghetti and Christian Gold
Claire Ghetti er førsteamanuensis ved GAMUT Griegakademiet, UiB og Christian Gold er forsker I ved GAMUT, Uni Research Helse og professor ved Griegakademiet, UiB. Foto: Rune Rolvsjord.

Christian Gold og Claire Ghetti har gått gjennom den eksisterende forskning på bruk av musikkterapi i rusbehandlingen. De to forskerne ser lovende tendenser i litteraturen, samtidig som de har avdekket flere kunnskapshull. Med dette utgangspunkt planlegger de både en kvalitativ studie for å forstå hvordan musikkterapi virker og en større randomiserte studie som kan gi mer presis kunnskap om effekten av musikkterapi innen rusbehandling.

Eva Karin Løvaas
Eva Karin Løvaas er klinikksjef ved Hjellestadklinikken, Stiftelsen Bergensklinikkene. Foto: Rune Rolvsjord.

“Kan musikkterapistudiet etablere landets beste grunnkompetanse på rus og avhengighet” spør Eva Karin Lindås, klinikksjef på Hjellestadklinikken når hun utfordrer musikkterapeutene til å finne sin plass i det terapeutiske endringsarbeidet. Hun ser også at musikkterapien kan ha en viktig brofunksjon, da musikkterapi er en metode brukerne kan ta med seg ut av spesialisthelsetjenesten og over til kommunene. Men det forutsetter også at kommunene har et musikkterapitilbud.

musikkterapistudenter
Studenter fra musikkterapistudiet ved Griegakademiet spilte ved oppstartseminaret til POLYFON. Gjennom samarbeidet i POLYFON vil utdanningen være tett knyttet opp til praksisfelt og praksisutviklingen.  Utdanningskapasitet og innholdet i utdanningen vil være avgjørende for hvordan man lykkes med å integrere musikkterapifaget i helsevesen og barnevern. Foto: Rune Rolvsjord.

 

POLYFON: Vestnorsk nettverk for musikkterapiforsking og praksisutvikling

POLYFYN ble etablert i januar 2015 og har som mål bygge Bergen/Vestlandet som en nasjonal og internasjonal referanseregion i musikkterapi, med et helsevesen som tar musikkterapi i bruk på en systematisk og kunnskapsbasert måte, i samspill med utdanning og forskning på høyeste nivå.

Prosjektansvarlig er Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB). Andre konsortiedeltakere er Uni Research Helse; Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (Uni Research Helse); Aleris Ungplan & BOI AS region vest; Helse Bergen, divisjon psykisk helsevern; NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sjukehus; og Stiftelsen Bergensklinikkene. Assosierte deltakere er Bergen kommune, byrådsavdeling for helse og omsorg; Haraldsplass Diakonale Sykehus; og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

GC Rieber Fondene står for en vesentlig del av finansieringa i startfasen.


5. mars 2015 15:57

Personer involvert