Mikroplast-undersøkelser får støtte

Nå er prosjektleder Marte Haave i Uni Research og samarbeidspartnere i gang med å kartlegge mikroplast som skjuler seg på havbunnen. Prosjektet har fått innvilget 710 000 kroner fra RFF Vestlandet. 


Av Andreas R. Graven

marte haave mikroplast
Undersøkelsene av mikroplast foretas i Byfjorden i Bergen. Forsker Marte Haave og Uni Research Miljø leder prosjektet, som eies av Bergen kommune, mens CMR og UiB er forskningspartnere. (Fotomontasje og foto: Andreas R. Graven)


– Dette er en veldig viktig tildeling fra Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vest). Nå vil kunnskapen om mikroplast styrkes, og det trengs virkelig. Metodeutvikling kommer heller ikke av seg selv, så vi er veldig glade for tildelingen, sier Haave.
 
Undersøkelsene som har startet, skjer i Byfjorden i Bergen. Den nye tildelingen gjør det mulig å kartlegge og avdekke omfanget av mikroplast - på en standardisert måte som også er kostnadseffektiv. 

Bergen kommune er prosjekteier

Prosjektet eies av Bergen kommune og ledes av Uni Research Miljø ved forsker Marte Haave. Forskningspartnere er Christian Michelsen Research (CMR) og Universitetet i Bergen (UiB).

   Les mer: Vil ha første norske kartlegging av mikroplast i Bergen

CMR vil utvikle et konsept for screening av mikroplast, mens UiB er involvert i laboratoriearbeid og databearbeiding. I tillegg skal Uni Research Computing utvikle og tilpasse en spredningsmodell for mikroplast i Byfjorden. 

Bergen kommune og de ovenfornevnte bidrar med til sammen rundt 460 000 kroner.

Potensielle skadeeffekter 

Haave mener plast som forurensningsproblem vil fortsette å øke. Dermed blir det også nødvendig å kartlegge omfanget og effekter av mikroplast, for eksempel opptak av mikroplast i næringskjeden.

– Det er godt kjent at stor plast er skadelig for dyreliv og miljø. De potensielle skadeeffektene av mikroplast er på mennesker og dyr er også betydelige, sier Haave.

Bunnlevende dyr, skalldyr og fisk kan forveksle mikroplast med planteplankton og tro det er mat.

– Siden plast kan binde miljøgifter, er det helt klart en risiko for at skadelige stoffer kommer over i næringskjeden og maten vi spiser, fortsetter Haave.

Tittelen på prosjektet er Utvikling av regional kompetanse og kostnadseffektive metoder for å kartlegge marin mikroplast i Bergen.

Karakteriseres som unikt

Ekspertpanelet som har vurdert søknaden legger ikke skjul på at prosjektet har et unikt utgangspunkt. 

Bakgrunnen for denne karakteristikken er at Bergen kommune siden 1973 har engasjert forskere i SAM-Marin til å utføre «Byfjordundersøkelsen», som gir data om utslippsvolum fra avløpsvannet. Dermed er store datamengder over lang tid tilgjengelig. 

Uni Research og CMR har spesialutstyr til å utføre tester, og undersøkelser av spredning av mikroplast. 

Et av målene med undersøkelsene er på litt sikt å bygge et solid kunnskapsgrunnlag for myndighetene som skal forvalte kyst- og havområdene.

– Hvilken betydning mikroplast egentlig har for et dyrs opptak av miljøgifter er et hett tema for forskning. Hvis du som forbruker skal spise fisk du kjøper eller har fanget selv, vil du ønske at matmyndighetene har kunnskap nok til å kunne vurdere om fisken er trygg, eksempelvis utfra hvor den er fisket, sier Marte Haave.


26. mai 2016 13:50

cp: 2019-12-04 11:16:16