Barnehageansatte lærer å forebygge mobbing

Forskere i Uni Research svarer på kunnskapsminsterens utfordring om at norske barnehager må delta mer aktivt i langsiktig arbeid mot mobbing – og ta et kompetanseløft.


Av Andreas R. Graven

mona solberg og anita skogstrand
Vi er glade for at kommuner stadig kontakter oss og vil øke kompetansen til sine barnehageansatte, sier prosjektleder Mona Solberg. Til høyre spesialpedagog Anita Skogstrand. (Foto: Andreas R. Graven)Mona E. Solberg og Anita Skogstrand i RKBU Vest, Uni Research Helse, er i full gang med å lære opp barnehagepersonell i Hordaland i anti-mobbeprogrammet «Sammen mot mobbing», som er utviklet i Sveits.

Det er en av verdens fremste eksperter på mobbing blant små barn, professor emerita Françoise D. Alsaker ved Universitetet i Bern, som har utviklet tiltaksprogrammet.

Målsettingen med programmet er å hjelpe barnehagepersonell med å forebygge og håndtere mobbing og annen aggressiv atferd blant førskolebarn.

Så langt har prosjektleder Solberg og spesialpedagog Skogstrand gitt opplæring til ansatte i to barnehager i Hordaland, med veldig gode tilbakemeldinger.  

Opplæringen utgjør fase 1 i testingen av programmet, som foregår innenfor rammen av et forskningsprosjekt.

– Å undersøke hvordan opplæringen blir mottatt i norske barnehager har vært hovedmålsettingen i den første fasen av prosjektet, forteller Solberg.  

Gode resultater i Sveits

I fase 2 ønsker Solberg og Skogstrand å undersøke effekten av tiltaksprogrammet - og søker om midler fra Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Programmet har gitt en vesentlig mobbe-reduksjon i sveitsiske barnehager. Likevel må det også dokumenteres hvordan programmet faktisk fungerer i Norge – før det kan rulles ut i større skala her i landet.

– Vi er glade for at kommuner stadig kontakter oss og vil øke kompetansen til sine barnehageansatte, sier Solberg. 
 

Programmet har gitt en vesentlig mobbe-reduksjon i sveitsiske barnehager. Nå vil forskerne undersøke effekten i i Norge. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)– Vi er selvsagt spente på å innlede fase to. Det vi vet er at resultatene er gode i barnehager i Sveits. Det ble vesentlig færre ofre for mobbing etter at programmet ble innført der, legger prosjektlederen til.

På linje med kunnskapsministeren

Arbeidet med anti-mobbeprogrammet – som utføres av RKBU Vest, Uni Research Helse – er på linje med ønskene til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Kunnskapsministeren sa følgende da regjeringens mobbepolitikk ble lagt fram tidligere i år:

− Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen. I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen, sa Røe Isaksen.

Anti-mobbeprogrammet er utviklet av professor Françoise D. Alsaker ved Universitetet i Bern, en av verdens fremste eksperter på mobbing blant småbarn. Alsaker er dessuten veileder for Solberg og Skogstrand i den norske utgaven.

– Arbeidet med å forebygge mobbing må begynne så tidlig som mulig. Da er barnehagen et naturlig sted å starte. Det er veldig gledelig å bidra til at programmet, som fungerer veldig godt i Sveits, nå implementeres i Norge sier Alsaker.

Vært tabubelagt – større bevissthet nå

Allerede for rundt 20 år siden fant Alsaker at barnehagebarn kan plage andre jevnaldrende systematisk, i en tid da det var lite anerkjent at mobbing kunne forekomme så tidlig som i  3-4 års alderen.
 

mona solberg, franciose alsaker og anita skogstrand
Mona E. Solberg (t.v) og Anita Skogstrand i RKBU Vest, Uni Research Helse, er i full gang med å lære opp barnehagepersonell i anti-mobbeprogrammet «Sammen mot mobbing». Det er utviklet i Sveits av professor Françoise D. Alsaker (i midten), Universitetet i Bern, en av verdens fremste eksperter på mobbing blant småbarn. (Foto: Andreas R. Graven)– Mine prosjekter siden 1997 viser tydelig at det finnes mobbing i barnehager, omtrent i samme omfang som i skolen, sier Alsaker.

Hun er i dag professor emerita, men fortsatt aktivt arbeidende på feltet.

– Det har nok vært litt tabubelagt å tenke at små barn systematisk kan gjøre andre barn vondt. I dag er bevisstheten langt større om at små barns handlinger ikke bare er spontane uten noen baktanker, men at de hos noen kan være planlagte, med klar intensjon om å skade, supplerer Skogstrand.

Spesialpedagogen understreker at å bli utsatt for mobbing allerede i barnehagen kan få veldig store helsekonsekvenser. Dette har også vært klart påvist i Alsakers forskningsprosjekter.

– Når et barn avvises eller blir frosset ut av jevnaldrende, blir barnet tristere og mer engstelig, mindre kreativ, får det vondt. Erfaringer viser dessuten at barnet senere kan tolke selv gode intensjoner som truende, og bli mer ensom, sier Skogstrand.

Vekt på medvirkning

– Programmet skal øke kompetansen både hos personalet og barna. Det legger stor vekt på medvirkning fra alle parter og vil tilpasses kunnskapsbehovet i den enkelte barnehage, presiserer Françoise D. Alsaker.

Programmet består av seks samlinger der de barnehageansatte skal gjennom både undervisning, gruppearbeid og hjemmeoppgaver.

- Nøkkelen til suksess ligger i økt kompetanse, og at vi jobber sammen for å nyttiggjøre hverandres ekspertise. Vi som forskere har våre spesialfelt, mens vi fullt ut respekterer de barnehageansattes fagkunnskap og ser på denne som en ressurs. Med en slik tilnærming  øker vi sjansene for å forebygge mobbing i barnehagene på best mulig måte, sier Alsaker.

Innledningsvis i opplæringen fokuserer forskerne på holdninger og verdier blant de voksne i barnehagen, og etablerer en felles forståelse blant personalt av hva mobbing er.

I neste steg tar de for seg avdekking av mobbing, og læring av systematiske observasjoner.

– Vi lærer dessuten personalet å overvinne mulige hindre for å snakke om mobbing, både blant dem selv og blant barna, forsetter prosjektleder Solberg.

Også involvere barna

Senere får de ansatte også en innføring i hvordan de skal involvere barna i å sette opp felles regler mot mobbing og annen aggressiv atferd.

Det er videre fokus på sosial kompetanse og empati i barnegruppen, og en systematisk bruk av positive og negative sanksjoner.

Tilbakemeldingene er positive fra personell som hittil har gjennomført den modulbaserte opplæringen i anti-mobbeprogrammet.

– De sier det hjelper dem til å se hva som er mobbing, at de nå er mer bevisste enn tidligere på å skille mobbing fra annen atferd, sier Solberg.


16. september 2016 08:38

Personer involvert

cp: 2019-10-18 01:47:21