Kartlegger sosiale entreprenører og undersøker plattformer for samarbeid

Hvem er de sosiale entreprenørene i Norge? Hvilke utfordringer støter de på? Hvordan kan samarbeidet mellom offentlig, privat og frivillig sektor styrkes?


Av Hilde Kjerland og Andreas R. Graven

Forsker Jill Loga (t.v) jobber med et nytt prosjekt som handler om nye plattformer for samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Her fra et seminar på Uni Research Rokkansenteret 2. juni, med The Impact Hub i Bergen og Samfunnssentralen i Stavanger til stede med fem av deres sosiale entreprenører. (Foto: Andreas R. Graven)


Dette er noen av spørsmålene forskere ved Uni Research Rokkansenteret vil finne svar på – både med en kvantitativ kartlegging, og gjennom et prosjekt som undersøker nye samarbeidsplattformer for sosialt entreprenørskap.

Kartleggingen er en spørreundersøkelse til 400 sosiale entreprenører i de fleste deler av landet. Målet er å få en oversikt over sosiale entreprenører i Norge.

Dette blir en oppfølging av KS- prosjektet Sosiale entreprenører – partnerskap for nye løsninger, med Jill Loga ved Uni Research Rokkansenteret som prosjektleder.

Rapporten viste blant annet at informantene i kommunene var usikre på hvordan sosialt entreprenørskap skal forstås, og hva slags potensial det kan ha i en kommune. Samtidig opplevde sosiale entreprenører at det er vanskelig å nå frem til beslutningstakerne.

­

Forsker Ivar Eimhjellen, Uni Research Rokkansenteret. (Foto: Andreas R. Graven)


– Hensikten med kartleggingen er økt kunnskap som forhåpentlig vil styrke samarbeidet mellom ikke bare det offentlige og sosiale entreprenører, men også private næringsaktører, sier forsker Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret.

Prosjektet om nye plattformer for samarbeid

Eimhjellens kollega Jill Loga forteller at et annet prosjekt i regi av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, som Eimhjellen og hun selv er knyttet til, handler om nye plattformer for samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Forsker Jill Loga, Uni Research Rokkansenteret:

– Dette kan for eksempel være kontorfellesskap for sosiale entreprenører som bidrar til å skape nettverk og muligheter for kunnskapsdeling mellom slike nyetablerte sosiale virksomheter. Dette er arenaer som kan bidra til å øke kunnskapen om sosialt entreprenørskap, og styrke samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor, sier Loga.

2. juni arrangerte de to forskerne et seminar på Uni Research Rokkansenteret der The Impact Hub i Bergen og Samfunnssentralen i Stavanger deltok - med fem av deres sosiale entreprenører.

– De er begge eksempler på slike nye samarbeidsplattformer for sosial innovasjon. Begge disse sentralene er spennende eksempler på hvordan det kan tilrettelegges for samarbeid og utvikling av ideer og virksomheter som søker å løse samfunnsutfordringer, sier Loga.  

Kulturdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet finansierer kartleggingen, mens Kulturdepartementet også finansierer prosjektet som undersøker nye samarbeidsplattformer for sosialt entreprenørskap.  

Samler fem sosiale entreprenører

Anja Moen Hareim er prosjektleder i TD Veen AS, et investorselskap som har valgt å gjøre en egen satsing på sosialt entreprenørskap.

Satsingen innebærer at de i februar 2015 etablerte Samfunnssentralen i Rogaland (ledet av Hareim) der fem sosiale gründere nå er samlet, og jobber for å løse samfunnsutfordringer.

– Samfunnssentralen jobber for å hjelpe fram sosiale entreprenører til å stå på egne bein. De trenger veiledning, midler og økt kompetanse, slik at de kan komme i gang med sine innovative løsninger på velferdsutfordringer. De får denne støtten ved å leie kontorplass hos oss, mot at de selv bidrar faglig og sosialt og etablerer bedrift i Rogaland, sier Hareim.  

Anja Moen Hareim i TD Veen AS og leder av Samfunnssentralen.
(Foto: Andreas R. Graven)

– Miljøet blir veldig dynamisk av å sitte sammen på tvers av områder, og erfaringene gründerne får, utgjør en stor verdi, både for dem og for oss, sier Hareim, en av deltakerne på seminaret 2. juni. 

Sosiale entreprenører ser ofte etter nye muligheter å løse velferdsutfordringer på, og opererer i så fall inn mot ulike deler av offentlig sektor. Dermed vil de spenne over temaer som for eksempel arbeidsinkludering, utdanning og eldreomsorg.

Sosiale entreprenører jobber på tvers av både offentlig og privat sektor og sivilsamfunnet.

Dobbel eller trippel bunnlinje

– De opererer gjerne utfra en dobbel eller trippel bunnlinje; ved at de dels ønsker en økonomisk bærekraftig virksomhet og har et sosialt formål, og kan også jobbe for å takle klima- og miljøutfordringer, sier Ivar Eimhjellen, som leder arbeidet med den nye kartleggingen.

– En utfordring sosiale entreprenører kan støte på, er for eksempel at de er for små til å innfri anbudskravene til det offentlige, eller at kommuner selv ønsker å overta prosjekter de har gitt de sosiale entreprenørene støtte til, når prosjektet har nådd en viss størrelse, sier Eimhjellen.

Eimhjellen mener kartleggingen også vil være et godt grunnlag for en database med oversikt over sosial entreprenører i Norge.

– Dette var ett av forslagene fra KS-prosjektet, og vil være nyttig når offentlige eller private aktører ser etter sosiale entreprenører innen et felt, sier Eimhjellen.

Utbredelse og rolle

Kartleggingen er en del av et større prosjekt som heter Utvikling av sosialt entreprenørskap i Norge. Dette ledes av Eimhjellen.

Prosjektet skal gi en bredere forståelse av hvor utbredt sosialt entreprenørskap i Norge er, og hvilken rolle og betydning frivillig sektor har i sosialt entreprenørskap.

I tillegg skal forskerne beskrive forskjellige former for sosialt entreprenørskap, hvordan de har utviklet seg, og dessuten sammenligne ulike typer. Innimellom her kommer kartleggingen. 


13. juni 2016 13:47