Nye legevurderinger bekrefter i de fleste tilfeller fastlegens sykmeldingsgrad

NAV Hordaland satte i 2015 i gang et forsøk med ny medisinsk vurdering, utført av ny lege, ved seks måneders sykmelding. Uni Research evaluerer ordningen.


Av Hilde Kjerland og Rune Rolvsjord

NAV kontor i Bergen
Illustrasjonsbilde: Rune Rolvsjord


NAV Hordaland satte i 2015 i gang et forsøk med ny medisinsk vurdering, utført av ny lege, ved seks måneders sykmelding. Uni Research evaluerer ordningen.

​En første underveisrapport er publisert.

Så langt viser tallene at i mer enn 6 av 10 tilfeller er den nye legens anbefalte sykmeldingsgrad uendret i forhold til fastlegens vurdering.

I de tilfellene hvor vurderingene er forskjellig har den nye legen som oftest anbefalt en noe lavere sykmeldingsgrad enn fastlegen. Fullt bortfall av sykemelding har forekommet i 18 av 480 tilfeller.

Mange som ikke møter opp

Underveisrapporten viser at 206 av 694 personer ikke møtte opp til konsultasjonen. Da har forskerne sett bort fra de som tok kontakt for selv å avbestille timen.

Forskerne kan ikke si noe om hvorfor disse ikke møter. Det de ser er at de som møter er noe eldre, og at det er flere kvinner som møter. Andelen som mottok sosialhjelp i 2015 er også lavere blant de som kommer til konsultasjonen. Oppmøtet har ikke sammenheng med hvilke NAV-kontor de tilhører.

-Vi har også undersøkt om de som har avlyst eller ikke møtt har avsluttet fraværet innen kort tid etter datoen for den planlagte konsultasjonen. Dette gjelder i en tredjedel av tilfellene, og det kan derfor ikke være hovedforklaringen på manglende oppmøte, skriver forskerne i rapporten.

Evalueringen

Det er forskere fra Uni Research Helse og Uni Research Rokkansenteret  som evaluerer tiltaket gjennom en randomisert kontrollert studie. Halvparten av pasientene får en ny medisinsk vurdering av ny lege. Den nye vurderingen kommer i tillegg til vanlig oppfølging fra egen fastlege.

Forskerne skal se om intervensjonen fører til reduksjon i antall personer som mottar sykepenger. De skal også intervjue fastleger og pasienter som deltar for å kartlegge hvordan de opplever tiltaket.

Evalueringen gjøres på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet.


20. september 2016 15:32

Lignende nyheter

Personer involvert