55 millioner til nytt storprosjekt for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon

Det overordnede målet er å realisere potensialet for bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen i Hordaland. Dette krever en målrettet mobilisering av både forskningsmiljøer og næringen de neste årene.


Av Andreas R. Graven

De kan fornøyd konstatere at prosjektet KABIS får støtte fra Forskningsrådets FORREGION-program. forskningsdirektør Hans Kleivdal (t.h) i Uni Research deler ut blomster til (f.v) seniorrådgiver Tor Solberg, prosjektleder Sigurd Handeland og forskningskoordinator Dominique Durand. (Foto: Andreas R. Graven)


Behovet for å utnytte ressursene i havet på en bedre og mer miljøvennlig måte enn i dag er stort.

Prosjektet «Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon», KABIS, skal bidra til ny kunnskap og innovasjon innen lukket produksjonsteknologi for oppdrettsnæringen, for å oppnå en miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon av laksefisk.

Det samlede budsjettet lyder på 55 millioner kroner, hvor det er bidrag både av offentlige midler, fra næringen selv og med egeninnsats fra forskningsaktørene i prosjektet.

Næringens vekstpotensial

Det 6-årige prosjektet ledes av Uni Research, som får inntil 30 millioner kroner fra Forskningsrådets program FORREGION. Uni Research har med seg Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, NCE Seafood Innovation Cluster og 12 akvakulturbedrifter.

– Oppdrettsnæringen har et potensial for betydelig vekst i Hordaland, dette er det tyngste oppdrettsfylket. Men veksten har uteblitt de siste årene på grunn av miljøutfordringer som også gir økonomiske konsekvenser. Får å få utløst vekstpotensialet, trenger næringen å styrke sin kunnskap og kompetanse til å ta i bruk mer miljøvennlige produksjonsmetoder, sier forskningsdirektør Hans Kleivdal i Uni Research. 

Forskningsdirektøren karakteriserer KABIS som en mobilisering av sentrale forsknings- og utviklingsmiljøer i Bergensregionen, en samhandling mellom havbruksnæring, forskning og utdanning, som retter seg inn mot næringsrelevante problemstillinger.

Kleivdal understreker at KABIS både skal bidra til at næringen både kan omstille seg, få kontroll med miljøutfordringene og produsere mer økonomisk og bærekraftig.

– Vi skal, sammen med de øvrige forskningspartnerne i prosjektet omsette vår tunge forskningskraft slik at oppdrettsnæringen skal lykkes i de pågående endringsprosessene, sier Kleivdal.

RAS-anlegg for oppdrettsnæringen står sentralt

Forskningsrådets FORREGION  program har spesiell fokus på hvordan kunnskapsmiljøene kan støtte omstillingsevne, innovasjon, og konkurransekraft i bedrifter for økt verdiskaping i regionen.

For å få til bærekraftig vekst i Hordaland, har KABIS-prosjektet som mål å er å løse flere av utfordringene som industrien selv har definert. De tre mest sentrale utfordringene er: 
 
*Utvikle ny kunnskap og teknologi som fremmer miljøvennlig produksjon av laksefisk.
*Mobilisere ny kunnskap for å optimalisere produksjon i RAS og S-CCS.
*Forenkle opptak og bruk av nye forskningsresultater og produksjonsprosesser i næringen.

– Vi skal øke forskningsaktiviteten kraftig på bærekraftige løsninger for havbruk, og oppdrettsnæringens spesielt. Her blir resirkuleringsfasiliteter blir sentralt, såkalte RAS-anlegg for oppdrettsnæringen, det ønsker vi å få til blant annet i samarbeid med UiB. Studentene skal få muligheten til å jobbe i et RAS-laboratorium og nye hovedoppgaver skal utvikles i et tettere samspill med bedriftene. Dermed styrker vi også utdanningsløpet til sivilingeniørstudiet ved UiB, vi skal bygge et nytt miljø i vår region, med nye bærekraftige løsninger for havbruk, sier prosjektleder Sigurd O. Handeland i Uni Research.
 

Prosjektleder Sigurd O. Handeland, Uni Research. (Foto: Andreas R. Graven)


KABIS er særlig rettet mot selskaper som jobber for å utvikle og drifte nye, og mer bærekraftige oppdrettssystemer.

Følgende bedrifter er partnere i prosjektet: Lerøy Seafood Group ASA, Grieg Seafood ASA, Marine Harvest, Bremnes Seashore, Hardingsmolt, Sævareid Fiskeanlegg, Blom fiskeoppdrett, Linga laks, Eide fjordbruk, Ecomerden og Merdslippen.

Bærekraftig havbruk et viktig satsingsområde

Satsingen på Bærekraftig havbruk i Uni Research understrekes gjennom at selskapet sammen med UiB opprettet et forskningssenter (Centre for Sustainable Aquaculture Innovations) i 2016, der målet både er å styrke den teknologiske utviklingen, som griper direkte inn i samspillet med den biologiske forskningen ved senteret.

– Samtidig er Uni Reseach sentrale i SFI’en CtrlAQUA med fokus på teknologiutviklingen sammen med Nofima, andre FoU-aktører og industripartnere, påpeker Hans Klevdal. 

Dessuten støtter denne aktiviteten opp under Uni Research sin tverrfaglige selskapssatsing som er under utvikling med arbeidstittel «Roadmap to Sustainable Aquaculture».

– Bærekraftig havbruk er et viktig satsingsområde for Uni Research, og dette området vil få en betydelig tyngde når Uni Research fusjonerer i et nytt forskningsinstitutt sammen med Christian Michelsen Research, IRIS, Agderforskning og Teknova fra 1. januar 2018, påpeker Kleivdal.


11. desember 2017 12:31

Personer involvert

cp: 2019-11-15 13:16:10