Uformell oppgaveglidning fra sykehus til fastlege kan true faglig forsvarlig praksis

Legeforeningen støtter prosjekt om hvordan uformell overføring av oppgaver til fastlegen fra sykehus kan svekke pasientsikkerheten

(Illustrasjonsfoto: Pxhere)
Legeforeningen støtter prosjekt om hvordan uformell overføring av oppgaver til fastlegen fra sykehus kan svekke pasientsikkerheten

Planlagt og formalisert deling av ansvar og overføring av oppgaver mellom ulike nivåer i helsetjenesten kan være et nyttig virkemiddel i utvikling av trygge og effektive helsetjenester. En avgjørende forutsetning er at tjenestekvaliteten ikke svekkes.

I dag skjer det en omfattende uformell oppgaveglidning fra spesialisthelsetjenesten til fastlegene som ikke tar hensyn til kapasitet, ressurser og kompetanse, og som i noen tilfeller kan utgjøre en fare for pasientsikkerheten. Legeforeningen har gitt økonomisk støtte til et samarbeidsprosjekt mellom Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen (AFE) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) i Tromsø. Prosjektet skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for hvordan pasientsikkerhet best kan ivaretas ved oppgaveoverføring mellom fastleger i Norge og samarbeidspartnere fra spesialisthelsetjenesten og andre relevante instanser.

Vi skal bruke kvalitativ analyse av erfaringer fra norske fastleger til å beskrive ulike typer av oppgaveglidning som vurderes som problematiske utfordringer knyttet til faglig forsvarlig fastlegepraksis og drøfte årsaksmekanismer og konsekvenser av dette. Med dette som grunnlag vil vi vurdere betingelser for formalisert, forsvarlig oppgaveoverføring som samsvarer med fastlegens faglige kompetanse og rammebetingelser og ivaretar pasientsikkerhet og pasienttilfredshet.

Prosjektleder er Kirsti Malterud (AFE) og prosjektmedarbeider er Anette Fosse (NSDM).


17. desember 2018 08:10

Personer involvert

cp: 2019-12-04 11:17:23