Om personen

Knut Grove har arbeidslivshistorie og Lokal- og regionalhistorie som sine to hovudfelt. Den arbeidslivshistoriske delen speglar at denne forskinga er ein del av eit breiare arbeidslivsforskingsfelt, prega av ei fleirfagleg tilnærming der så vel livet på arbeidsplassane som institusjonane i arbeidslivet blir studert. Groves arbeid inkluderer her så vel studiar av industriarbeidarar og organisasjonar i denne delen av arbeidslivet, som av lærarar i den vidaregåande skolen og arbeidstakarorganisasjonane deira. Den arbeidslivshistoriske tilnærminga blir også supplert av og til dels ført saman med profesjonshistoriske inntak. Innan Lokal- og regionalhistorie går han inn på ei rekkje ulike nivå, frå landsdel til bygd og kommune. Også i denne forskinga blir teori og perspektiv frå ulike faglege tilnærmingar nytta. Av andre forskingstema er historiografi også sentralt. Grove har elles vore og er tilknytta Universitetet i Bergen og det som i dag er Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap som førsteamanuensis og dei siste åra også som programkoordinator for masterprogrammet i region og regionalisering.

Publikasjoner

Artikler

 • Grove, Knut; Michelsen, Svein Lærarane, LO og funksjonærane 1945-2002. Arbeiderhistorie 2013. s. 125-145
 • Grove, Knut; Grove, Hjørdis J. "Alt da nye kjem liksom ein straum veltande inn på ein..." Opplysning, danning og frilyndt ungdom i ei omveltingstid. Gamalt frå Voss 2012 ; Volum 44. s. 192-210
 • Grove, Knut; Heiret, Jan; Ågotnes, Hans-Jakob Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft. Arbeiderhistorie 2010. s. 53-73
 • Grove, Knut Fagtidsskrift, publisering og formidling av historie. HIFO-nytt 2004 (3). s. 20-24
 • Grove, Knut; Skurtveit, Halvor; Svihus, Årstein Modernisering og skule. Frå konferansen om lærdomskulturar i Sverige og Norge. HIFO-nytt 2003 (3). s. 14-19

Bøker

Alle bøker

Bokkapitler

 • Grove, Knut; Heiret, Jan Å arbeida med munnlege kjelder. I: Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03038-8.. sider 122-147
 • Grove, Knut Segregering, integrasjon og utvikling. Forteljingane om spesialskolesystemet 1965-1975. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5.. sider 83-103
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Organisasjonsliv og politikk.. I: Hardanger : ei regionhistorie : 2 : 1750-1900. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1072-5.. sider 127-160
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut Fellesskap på industristad og i bygd. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 143-182
 • Grove, Knut; Angell, Svein Ivar Politikk, institusjonar og organisasjonar etter 1960. I: Hardanger : ei regionhistorie : 3 : Etter 1900.. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1073-2.. sider 183-218
Alle bokkapitler

Rapporter

 • Farsethås, Hans Christian; Grove, Knut Filosofen i fortida. I: Farsethås, Hans Christian (red.: Filosofi og arbeidsliv. Festskrift til Knut Venneslans 70-årsdag. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, UiB 2009.
 • Grove, Knut Det kulturelle Hardanger. Hardingen, regionen og fellesskapa. Stein Rokkan senter for fleirfaglege samfunnsstudiar 2008. 24 sider
 • Grove, Knut One Landscape – Differing Eyes. The Interface of the Past for the Future in the Norwegian Fjord Landscape. Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008. 28 sider
 • Grove, Knut Historie i randsona. Historieforskinga ved Rokkansenteret, LOS og SEFOS. Rokkansenteret 2007. (ISBN 978-82-8095-052-9) 71 sider
 • Byrkjeland, Martin; Grove, Knut Bygdeutvikling i Hordaland 1990-2005. Rokkansenteret 2005. 96 sider Rokkansenteret Working Papers(14)

Andre publikasjoner

 • Grove, Knut Forteljingar om segregasjon og integrering: Spesialskolesystemet som politisk tema 1965–1975. 2017.
 • Grove, Knut Vekst, velstand og Vestland. Kraftutbygginga i Hordaland 1945-1965. 2017.
 • Grove, Knut Eit historisk perspektiv på forholdet mellom fagrørsla og dei tilsette i staten. 2017.
 • Grove, Knut The fruit garden of Hardanger –product branding in an old region. 2016.
 • Grove, Knut Noko om elektrisitetsforsyninga i Hordaland rundt 1920. 2016.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:57