Om personen

Yngve Flo er historikar med hovudfag i historie 1998 og doktorgrad i historie 2005, begge deler frå Universitetet i Bergen. Han har arbeidd som forskar ved Uni Research Rokkansenteret og før det Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring (LOS-senteret) sidan 1999. Flo har heilt sidan avhandlinga arbeidd med ulike sider av det offentlege styringsverkets historie på alle nivå. Studiar av ideologiske og strategiske vegval ved utviklinga av kommunalforvaltninga og av det politisk-administrative apparatet på fylkesnivå låg til grunn både for avhandlinga og for publikasjonar som inngjekk i Makt- og demokratiutgreiinga 1998-2003. Han var medforfattar (med Tore Grønlie) på Sentraladministrasjonens historie etter 1945 (2009), og har seinare gjeve ut eit verk om det norske fylkesmannsembetets historie etter 1814 (2014) og band II av Rogaland fylkeskommunes historie (2015). Sidan 2016 leiar Flo eit forskingsrådsfinansiert følgjeforskingsprosjekt på den norske kommunereforma.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Bøker

 • Flo, Yngve For byfolk og bønder. Rogaland fylkeskommunes historie, band II (1945-2015). Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1817-2. 397 sider.
 • Flo, Yngve Statens mann, fylkets mann. Norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014.. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1542-3. 752 sider.
 • Grønlie, Tore; Flo, Yngve Sentraladministrasjonens hitorie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0896-8. 527 sider.
 • Flo, Yngve; Grønlie, Tore Sentraladministrasjonens historie etter 1945, bind II, Den nye staten? Tiden etter 1980. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0896-8. 527 sider.
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Flo, Yngve Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen 2007 ISBN 978-82-7128-436-7. 160 sider.

Bokkapitler

 • Flo, Yngve Kampen om å gje fortida nytt liv. Historiebruk i kommuneinndelingsdebatten 1946-1967. I: Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02908-5.. sider 56-82
 • Flo, Yngve; Andresen, Astri Fra det nasjonale til det globale: Forskningen. I: Historie som historie 1957-2007. Universitetet i Bergen 2007 ISBN 978-82-7128-436-7.. sider 47-93

Rapporter

 • Flo, Yngve The Norwegian County Governor: Serving the State for 350 years. Norwegian Ministry of Government Administration, Reform and Church Affairs 2013. 9 sider
 • Flo, Yngve; Aars, Jacob Frå politiske rettar til politisk makt. Kommunal- og regionaldepartementet 2010. 14 sider
 • Flo, Yngve Staten og sjølvstyret. Ideologiar og strategiar knytt til det lokale og regionale styringsverket etter 1900. Universitetet i Bergen 2005.
 • Fimreite, Anne Lise; Flo, Yngve; Tranvik, Tommy; Aars, Jacob Tillit mellom forvaltningsnivåene: sentrale aktørers oppfatninger av og holdninger til kommunene. Rokkansenteret 2004. 137 sider Rapport - Rokkansenteret(2)
 • Flo, Yngve Det lokale og det nasjonale. Statleg politikk overfor det lokale og regionale styringsverket frå 1900 til i dag. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 2003. (ISBN 82-92028-71-4) 147 sider Rapportserien(65)

Andre publikasjoner

 • Flo, Yngve Kommunereform i vest. Erfaringar, resultat og vegen vidare. 2018.
 • Flo, Yngve Kommunereform 2.0.. 2018.
 • Flo, Yngve Fylkeskommunen som skuleaktør i historisk lys. 2018.
 • Flo, Yngve Kan kommunane reformerast utan reform? Føresetnadene for ytterlegare strukturendringar i kjølvatnet av kommunereforma. 2018.
 • Flo, Yngve Ein ny politikk for eit nytt fylke. 2018.
Alle andre publikasjoner
Se alle publikasjoner i CRIStin

Pågående prosjekter

Alle prosjekter
cp: 2019-12-04 11:15:48