Barn som pårørande i fastlegetenesta

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppes: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.08.10

Prosjektresultater

Resultater fra de tre første delstudiene:

Rammene kan sette barna i skyggen
Barn som pårørende lett blir usynlige for foreldrenes fastleger. Fastlegen er i en god posisjon til å identifisere barna og gi foreldrene råd, men rammene i allmennpraksis med korte konsultasjoner der hovedfokus er på pasienten som er tilstede, event. at familiemedlemmene har forskjellige fastleger, kan føre til at barna kommer i skyggen. I tillegg fortalte flere om frykt for å legge stein til byrden til foreldre som strevde.

Behov for å bli møtt som vanlig familie
Ungdom som vokser opp i familie med en syk eller rusmisbrukende forelder, hadde ofte en hverdag preget av uforutsigbarhet og mange hadde egne helseplager. For både barna og foreldrene var det å framstå som medlemmer av vanlige familier viktig, og de ønsket å bli anerkjent på deres strev med å skape en normal hverdag. Samtidig fortalte de at de ønsket at fastlegen skulle ta opp hjemmesituasjonen med dem. For å kunne snakke om behov for støtte og råd, og ungdommene også sitt behov for informasjon, måtte de inviteres inn i en slik samtale av en hjelper de hadde tillit til.

Konklusjon: Fastlegen er i en god posisjon til å hjelpe barn som pårørende, men går ofte glipp av muligheten til å handle. Et godt utgangspunkt kan være å anerkjenne foreldrenes gode intensjoner om å skape en god hverdag for ungene, og å forstå at ungdommene har behov for å bli møtt som vanlige ungdommer i en utfordrende livssituasjon. I en tillitsfull relasjon kan sensitive tema som hvordan sykdommen til foreldrene påvirker barna, bli tatt opp. Fastlegen kan gi støtte og råd, både til foreldre og ungdom. For de familiene som sliter mest, kan det være viktig at fastlegen deltar i tverrfaglig samarbeid med andre aktuelle instanser familien trenger hjelp og oppmerksomhet fra.

Om prosjektet

Dette var Frøydis Gullbrås ph.d.-prosjekt "Children as next of kin and the general practitioner. A qualitative study about the general practitioner’s opportunities to help". Veiledere var Marit Hafting, Tone Smith-Sivertsen og Guri Rørtveit. Frøydis Gullbrå disputerte for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen 30.05.17. Avhandlingen finnes her: http://bora.uib.no/handle/1956/15936

Hvordan kan fastlegen hjelpe barn som har alvorlig syke foreldre? Barn som vokser opp med foreldre som har rusproblem, psykisk sykdom eller alvorlig somatisk sykdom, har selv økt risiko for helseplager og psykososiale problemer. Disse barna er ofte usynlige i hjelpeapparatet.

I dette prosjektet settes søkelyset på hvilken rolle fastlegen spiller for disse barna. Mange av foreldrene har sitt første møte med helsetjenesten hos fastlegen, og denne legen følger ofte pasient og familie over tid. Fastlegen har derfor en potensiell nøkkelrolle som hjelper. Et overordnet mål med studien er å utvikle et verktøy som fastlegen kan bruke for å identifisere og hjelpe disse barna.

Prosjektet har fem delstudier:

1. Gruppeintervjuer av fastleger. Hvilke erfaringer har de med barn som pårørende? Hvilke muligheter og begrensninger ser de i fastlegerollen?

2. Intervjuer av foreldre med psykisk sykdom, alvorlig fysisk sykdom eller rusmisbruk. Hvordan tenker de at fastlegen kan hjelpe barna deres? Hvilke behov ser de?

3. Gruppeintervjuer av barn i målgruppen. Hva slags oppfølging og støtte mener de fastlegen kan gi? Hvor ellers henter de støtte og hjelp?

4. Web-basert spørreundersøkelse til alle fastleger i Norge, der hypoteser fra de tre første delprosjektene blir undersøkt.

5. Utvikling av verktøy og retningslinjer til hjelp for fastlegene i oppfølging av barn som pårørende. Dette blir til med bakgrunn i resultater fra de fire foregående delstudiene.

Prosjektleder: Marit Hafting

Prosjektmedarbeidere: Frøydis Gullbrå, Norman Anderssen, Guri Rørtveit og Tone Smith-Sivertsen

Prosjektperiode: 01.08.10 – 28.02.18

Delprosjekt 1-3 er et ph.d.-prosjekt for Frøydis Gullbrå.

Finansiering: Helse-Vest og Norges forskningsråd.

Les mer om barn som pårørende på: www.barnsbeste.no

 

Oppdatert: 16.01.2019

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

cp: 2019-12-04 11:16:09