Hvorfor ble jeg fastlege?

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Allmennmedisinsk forskningsenhet) periode: fra 01.12.18

Om prosjektet

Fastlegeordningen ble innført i 2001 og er grunnsteinen i den norske helsetjenesten. Befolkningen har rangert ordningen blant de beste offentlige ordningene i landet, og allmennleger i Norge har i tidligere studier rapportert høy tilfredshet med egen arbeidssituasjon. Arbeidstid og oppgavemengde har imidlertid økt betydelig, særlig i løpet av årene siden samhandlingsreformen (2012), og rekrutteringen til allmennmedisin er sviktende. Likevel fremstår allmennlegene i diskusjoner på sosiale media, i kronikker og i intervju som svært motiverte, og med en sterk profesjonell identitet.

Vårt mål med dette prosjektet er å beskrive motivasjonsfaktorer som oppleves viktige ved valg av allmennmedisin som spesialitet og undersøke hvilken betydning disse motivasjonsfaktorene har for allmennlegers opplevelse av arbeidshverdagen.

Våre empiriske data består av tekster i form av skriftlige svar fra et åpent spørsmål til deltakere på en lukket facebookgruppe for allmennleger. Data analyseres ved hjelp av systematisk tekstkondensering (STC).  Funnene fortolkes i lys av arbeidspsykologiske teorier om kall som jobbmotivasjon.

Inga Marthe Grønseth (allmennlege i spesialisering) er AFU-stipendiat i prosjektet, med Kirsti Malterud som hovedveileder og Stein Nilsen som medveileder.

Prosjektet finansieres av Allmennmedisinsk forskningsutvalg.

Prosjektperiode: 01.12.2017 – 31.12.2019'

Oppdatert: 04.06.19

cp: 2019-10-18 23:17:17