Effekten av individuell musikkterapi på livskvalitet, agitert åtferd og medisinering hos personar med demens

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforsking) periode: 01.08.10 - 31.12.12

Prosjektresultater

Pasienter med demens som får individuell musikkterapi har mindre forstyrrende eller nedbrytende agitert atferd enn andre demente. En målrettet bruk av musikkterapi reduserer også behovet for medisiner mot uro, psykoser, depresjon og angst.

«De med urolige og aggressive atferd blir rolige med musikkterapi. Det er fordi en gjennom musikken når fram til personen med demens. Gjennom musikk skaper musikkterapeuten ikke bare trygghet og gjenkjennelse, han bruker også musikken til å skape og regulere nærvær. Dette gjør at man får kontakt med personen også på et følelsesmessig plan», sier Brynjylf Stige, en av forskerne som står bak studien.

Resultatet er publisert i Aging and Mental Health

Om prosjektet

Med ein RCT og ein multiple case studie undersøkjer pilotprosjektet om musikkterapi har ein målbar effekt på personar med demens i forhold til livskvalitet, urolig åtferd og bruk av medisin. Kliniske musikkterapeutar frå Danmark, Australia og Noreg bidreg med data frå deira daglege praksis.  

Musikkterapi som supplerande behandling

På verdsplan har om lag 18 mill. menneske ein demenssjukdom, eit tal som ein forventar skal stiga til 34 mill. i år 2025. Dette vil gje store årlege meirkostnader til behandling og pleie.

I forhold til demensformer som kan vera prega av psykiatriske symptom og åtferdsforstyrringar, medisinerer ein ofte for å dempa aktiviteten, men det er ei stadig aukande interesse for også å trekkja inn ikkje-medisinsk behandling. Musikkterapi er ein slik behandlingsmetode som kan supplera standard pleie, og musikkterapi er veldokumentert som metode til å redusera uroleg åtferd hos demensramma. Men det er utført få RCT-studier på området.

Prosjektorganisering

Hovudprosjektleiar er Hanne Mette Ridder frå Danmark. Brynjulf Stige er prosjektleiar i Noreg og Felicity Baker er prosjektleiar i Australia. Liv Gunnhild Qvale er koordinator for prosjektet i Noreg.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

Forskningstema