EurOOHnet - diagnoser på legevakt i 8 europeiske land

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 15.10.09 - 15.06.10

Prosjektresultater

Fordelingen av de vanligste diagnosene på legevakt var i stor grad sammenlignbar mellom de europeiske deltagerlandene. Diagnosegruppene infeksjoner, muskel/skjelettplager og hudsykdommer/-skader utgjorde halvparten av kontaktårsakene på legevakt.

Blant de som oppsøkte legevaktene var det minimal forskjell mellom landene når det gjelder aldersfordeling, mens andelen kvinner varierte fra 52 % til 66 %.

Resultatene er hentet fra publikasjonen "Diagnostic scope in out-of-hours primary care services in eight European countries: an observational study", utgitt i 2011.

Om prosjektet

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har sammen med tilsvarende sentre i syv andre europeiske land gjennomført en felles internasjonal legevaktstudie. Prosjektet har fokusert på hvilke medisinske problemstillinger pasienter kommer med på legevakt, for å belyse likheter og forskjeller mellom de deltagende landene.

Det har vært en retrospektiv studie, hvor alle kliniske henvendelser til legevaktene i to måneders perioden 1. mai - 30. juni 2009 ble inkludert. En registrerte pasientenes kjønn, alder, tidspunkt for konsultasjon (dato og klokkeslett) samt diagnose (ICPC kode). Fra Norge deltok legevaktene i Drammen, Skien og Askøy.

Gunnar Tschudi Bondevik har vært prosjektleder og Nklm har finansiert den norske delen av prosjektet.

Prosjektet er gjort i samarbeid med andre deltagerland i EurOOHnet.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler