Fastlegenes listelengde og pasientenes bruk av legevakt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin)

Prosjektresultater

Det var svært stor variasjon i bruk av legevakt, noe som tyder på at mange fastleger bør legge til rette for flere akuttpasienter.

  • Gjennomsnittlig kontaktrate var 27,4 kontakter per 100 listepasienter, med stor variasjon mellom fastlegene
  • Pasienter fra mannlige fastleger, unge fastleger og innvandrerfastleger brukte legevakten mer enn pasienter fra hhv. kvinnelige fastleger, eldre fastleger og norske fastleger.
  • Pasienter fra lange lister, fra solopraksiser og fra åpne lister bruker legevakten minst.
  • Legevakten blir mest brukt i utkantstrøk.

Om prosjektet

Mange pasienter som oppsøker legevakt kunne like gjerne ha konsultert fastlegen. Mange hevder at de bruker legevakt fordi tilgjengeligheten er dårlig hos fastlegen.

Hensikten med denne studien var å kartlegge befolkningens bruk av legevakt sett i forhold til ulike karakteristika ved fastlegene og deres lister.

Prosjektet baserte seg på kobling mellom flere eksisterende databaser: Helfo, Fastlegedatabasen og Folkeregisteret. Data omfattet alle pasienter som hadde kontakt med legevakt i løpet av 2008.

Vi hadde opplysninger om pasientenes kontakt med legevakt samt karakteristika ved deres fastleger (kjønn, alder, praksiskommune, innvandrerstatus, listetak, listelengde, åpen/lukket liste, solo/gruppepraksis, fastlønnet/privat).

Datainnhenting og analyse fant sted i 2011, artikkel ble publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening i oktober 2012. Hovedfunnene var at pasienter fra lange lister, fra solopraksiser og fra åpne lister brukte legevakten minst. Legevakten ble ellers mest brukt i utkantstrøk. Det var svært stor variasjon, noe som tyder på at mange fastleger bør legge til rette for flere akuttpasienter.

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, med Esperanza Diaz og Stefan Hjørleifsson som prosjektdeltakere.

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Personer

Forskningstema

cp: 2019-12-04 11:17:29