Vold i nære relasjoner på et overgrepsmottak: Ressursbruk og kompetansebehov

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin) periode: 16.10.10 - 31.05.13

Prosjektresultater

Halvparten av de voldsutsatte kvinnene kom til overgrepsmottaket via politiet. Utløsende årsak til kontakt med hjelpeapparatet var i hovedsak fysisk vold. Et utvidet akutt tilbud, som inneholdt rettsmedisinsk undersøkelse, emosjonell førstehjelp, farevurdering og sørget for psykososial oppfølging, var tidkrevende og stilte krav til bred faglig kompetanse.

Utvidelse av SO-mottaket i Vestfold til å ivareta både seksuelt overgrepsutsatte personer og personer utsatt for vold i nære relasjoner vil kreve bredere tverrfaglig kompetanse og en betydelig ressursøkning.

Om prosjektet

Nordlandsforskning sin evalueringsrapport av overgrepsmottakene i Norge «Det beste må ikke bli det godes fiende» påpeker at få overgrepsmottak i Norge gir et tilbud til vold i nære relasjoner. Med utgangspunkt i veilederen «Overgrepsmottak, IS-1457» fra 2007 skal vold i nære relasjoner innlemmes i arbeidet på mottakene på lik linje med seksuelle overgrep. Mottaket for pasienter utsatt for seksuelle overgrep (SO-mottaket) i Vestfold har gjennomført en kartleggingsundersøkelse for å tydeliggjøre konsekvenser ved implementering av vold i nære relasjoner i forhold til kapasitet, samtidskonflikter, organisering og kompetanse for et mellomstort SO-mottak.

Kartleggingsprosjekt som ble gjennomført i perioden 16.10.10 – 03.02.12, inkluderte 22 pasienter. Data er hentet fra pasientjournal og fra evalueringsskjema som sykepleierne fylte ut i forbindelse med undersøkelsen.

Halvparten av de voldsutsatte kvinnene kom via politiet. Utløsende årsak til kontakt med hjelpeapparatet var i hovedsak fysisk vold. Et utvidet akutt tilbud, som inneholdt rettsmedisinsk undersøkelse, emosjonell førstehjelp, farevurdering og sørget for psykososial oppfølging, var tidkrevende og stilte krav til bred faglig kompetanse.

Oppsummering: Utvidelse av SO-mottaket i Vestfold til å ivareta både seksuelt overgrepsutsatte personer og personer utsatt for vold i nære relasjoner vil kreve bredere tverrfaglig kompetanse og en betydelig ressursøkning.

Prosjektet ble ledet av Linda Mølgaard Gustavsen, sammen med Kjersti Aksaker.

Publikasjoner

Rapporter

Alle rapporter