Prosjekt Perfekt

Prosjekt Avdeling: Uni Research Helse (gruppe: RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge)

Om prosjektet

Hensikten med prosjektet er å undersøke perfeksjonisme blant barn og ungdommer i aldersspennet 11-19 år i sammenheng med skolefungering, spisevansker, psykisk helse og bruk av helsetjenester.

Perfeksjonisme har fått økt aktualitet ettersom kravene til prestasjoner på ulike arenaer synes å ha blitt strengere i det moderne samfunnet. Det er imidlertid begrenset forskningsbasert kunnskap om hvilken betydning perfeksjonistiske trekk har for psykisk helse blant barn og unge.

Prosjektet har en unik mulighet til å undersøke hvordan norske jenter og gutter forholder seg til krav til prestasjoner fra barndom til ungdomstid, hvilken betydning perfeksjonisme har for faglig og psykososial fungering, og i hvilken grad unge med perfeksjonistiske trekk fanges opp av hjelpeapparatet. 

Ny kunnskap om disse forholdene vil kunne formidles til skoleverk og hjelpetilbud for barn og unge for å videreutvikle kliniske tiltak for perfeksjonisme. I arbeidet med implementering vil prosjektet også fremme samhandling mellom helsetjenester på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten.

«Prosjekt Perfekt» tilknyttet RKBU Vest, Uni Research Helse, og BUPA Stavanger, SUS. Perfeksjonisme og psykisk helse er rapportert fra både foreldre og barnet selv på gjentatte tidspunkt i det longitudinelle, populasjonsbaserte studiet Barn i Bergen (BiB), med siste datainnsamling i 2012. Informasjon om skolefungering og helsetjenester vil også basere seg på registerdata fra henholdsvis Vigo-databasen og Norsk Pasientregister.

Øvrig prosjektgruppe:
Kristine Rørtveit
Kerstin von Plessen
ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser)
KariAnne Vrabel
Roz Shafran

Prosjektet er finansiert med postdoktorstipend fra Helse Vest fra 2017.

cp: 2019-12-04 11:17:27