Evaluering av ny medisinsk vurdering

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret / Uni Research Helse (gruppe: Stress, helse og rehabilitering) periode: fra 01.06.15

Om prosjektet

Prosjektet undersøker om langtidssykmeldte kan komme raskere tilbake i jobb etter ny medisinsk vurdering fra spesialist i allmennmedisin og om slik vurdering er mer effektiv enn vanlig oppfølging hos fastlegen. Ny medisinsk vurdering er et tiltak fra NAV Hordaland der personer som har vært sykmeldt i mer enn et halvt år får tilbud om ny medisinsk vurdering av en ny lege.

Legekonsultasjon. Illustrasjonsbilde Uni Research Helse/Snedig Design
Illustrasjonsbilde: Uni Research Helse.

 

Tiltaket evalueres gjennom en randomisert kontrollert studie der rundt 4000 pasienter blir trukket ut til enten å få en ny medisinsk vurdering av ny lege, eller vanlig oppfølging av sin egen fastlege. Man skal se om intervensjonen fører til reduksjon i antall personer som mottar sykepenger etter 1 måned.

Nav ansetter spesialister i allmennmedisin som utfører den nye medisinske vurderingen. Inkludering av pasienter starter i oktober 2015.

Forskerne skal også intervjue fastleger og pasienter som deltar for å kartlegge hvordan de opplever tiltaket.

Evalueringen skal gi svar på:

 • Hvilke effekt har tiltaket på sykefraværsutvikling og tilbakeføring til arbeid?
 • Hvordan påvirker tiltaket de involverte aktørene?
 • Vurdering av samfunnsøkonomiske effekter.

Føringer for prosjektet:

 • Ingen skal kunne sykmeldes i mer enn seks måneder av egen fastlege uten en ny medisinsk vurdering av annen lege.
   
 • Den nye legen skal vurdere om arbeidsevnen er nedsatt i en slik grad at personen:
  • ikke kan være i arbeid
  • vil kunne være i aktivitet eller på arbeidsrettede tiltak, herunder vurdere i hvor stor grad arbeidsevnen er nedsatt
  • om tiltakene som er iverksatt er hensiktsmessige og tilstrekkelige. Dette gjelder både medisinske behandlingstiltak, herunder om «Raskere tilbake»-tiltak har vært vurdert, og annen tilrettelegging.
    
 • Den nye legen skal ha tilgang til relevante dokumenter, samt gjennomføre en konsultasjon.
   
 • Pasienter sykmeldt fra spesialisthelsetjenesten, og pasienter under behandling for kreft og demens unntas fra tiltaket.
   

Viktige presisjoner:

 • Det er fastlegen som beholder det medisinske ansvaret og som etter den nye medisinske vurderingen avgjør om personen fortsatt skal være sykmeldt, jobbe gradert eller komme tilbake til jobb. Ny medisinsk vurdering bør ses på som råd og innspill fra en kollega.
 • Legen som skal gjøre den nye medisinske vurderingen skal ha høy kompetanse og kjenne fastlegens arbeidshverdag og pasientgrunnlag.
 • Legen vil gjennomføre den nye medisinske vurderingen på eget legekontor, men vil av praktiske hensyn være ansatt i NAV.

Uni Research ved avdelingene Uni Research Helse og Uni Research Rokkansenteret samarbeider om evalueringen, som utføres på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Lenke til sluttrapport: Ingen effekt av NAV-tiltaket ny medisinsk vurdering

Oppdatert: 06.09.18

Publikasjoner

Artikler

Alle artikler

Rapporter

Alle rapporter
cp: 2019-12-04 11:16:43