Barnepsykiatriens røtter: Perspektiver og praksis knyttet til psykisk avvikende barn i mellomkrigstiden

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret periode: 05.01.02 - 30.04.04

Om prosjektet

Prosjektet skal analysere forutsetningene for etablering av barne-og ungdomspsykiatrien i mellomkrigstiden. Analysen vil være historisk-sosiologisk og komparativ. Trekk ved utformingen av feltet i Norge kontrasteres via sideblikk til trekk ved den svenske og danske konteksten. Det benyttes et perspektiv som ser defineringen og utskillingen av grupper av barn som en form for normaliseringsarbeid som finner sted innenfor bestemte styringskontekster. Ulike ekspertgruppers forståelser av problemer knyttet til barn og unge, deres måter å forstå disse problemene på og de løsninger eller teknologier de tar i bruk, skal identifiseres. Videre skal det fanges inn hvordan og i hvilken grad ulike forståelsesmåter får aksept gjennom aktørgruppers relasjoner til hverandre og til representanter for offentlige myndigheter. Det vektlegges hvordan barne-og ungdomspsykiatrien oppsto i et skjæringspunkt mellom helsetjeneste, skole og sosialomsorg, og mellom medisin og psykiatri, sosialpsykologi og pedagogikk. Det antas at det har variert over tid og mellom land hvilke aktørgrupper som fikk gjennomslag, hva slags forståelsesmåter som fikk aksept og hvilket tyngdepunkt tjenestene har representert. Kontekstuelle forhold som har virket inn på de ulike forståelsesmåtene og praksisene søkes identifisert.

Finaniseringskilde: Norges forskningsråd