Evaluering av forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget 2011

Prosjekt Avdeling: Uni Research Rokkansenteret (gruppe: Demokrati, sivilsamfunn og forvaltning) periode: 01.04.10 - 30.11.13

Om prosjektet

Prosjektet gjøres i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. Prosjektet ledes av Johannes Bergh ved ISF.

Prosjektet skal evaluere forsøket med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalgene i 2011. Forsøket gjennomføres i 20 utvalgte kommuner, samt i Longyearbyen. Formålet med prosjektet er å frembringe kunnskap og informasjon om temaet stemmerettsalder generelt, og om forsøket med nedsatt stemmerettsalder spesielt. Den første fasen av prosjektet (forut for valget i 2011) er en litteraturstudie som vil lede frem til en kunnskapsstatus om temaene ungdom og politisk engasjement, samt om senking av stemmerettsalderen til 16 år. Noen land (for eksempel Østerrike) har gjennomført en senking av stemmerettsalderen, og en studie av resultatene derfra vil være sentralt. Den empiriske delen av prosjektet benytter flere ulike datakilder. En websurvey blir rettet til alle kommunene om forberedelsene og gjennomføringen av forsøket, mens en annen websurvey går til lederne av de lokale partilagene i kommunene. Fem kommuner blir valgt ut for mer inngående casestudier. Videre har prosjektet flere kvantitative datakilder. En manntallsundersøkelse av valgdeltagelse i de aktuelle kommunene, et tillegg til lokaldemokratiundersøkelsen 2011 (rettet mot 16-17-åringer), skolevalgsundersøkelsen 2011, samt SSBs datafil over kandidater ved kommunestyrevalgene 2011. Dermed blir det mulig å sammenligne innbyggere og kandidater i forsøkskommunene med andre kommuner.

Publikasjoner

Rapporter

  • Folkestad, Bjarte Korleis gjekk det i kommunane som gjennomførte forsøket med nedsett røystealder i 2011?. Uni Research Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier 2015. 22 sider
Alle rapporter